Лого на страниците (малко). Система Orphus
Ако забележите грешка, маркирайте израза с мишката и натиснете Control+Enter. Благодаря!
Промени по страниците
24 ноември 2017 — В Библиографията е достъпна книгата Янакиев, М., Т. Владимирова. Опит за програмиране на обучението по правопис. София, 1971, стр. 268. [djvu] [един файл]. А в Библиотеката е добавено Цонев, Беньо. Определени и неопределени форми в българския език (ректорска реч, 1910 г.) [djvu] [един файл].
2 ноември 2017 — Допълване и обновяване на препратките.
12–13 октомври 2017 — добавки и уточнения в библиографията на М. Янакиев, прибавен е текстът на ръкописа NEOGEA [djvu] [един файл] (погледнете и моята бележка — А. И.), прибавен е и текстът на ръкописа „Как да съчиняваме“ [djvu] [един файл] (погледнете и моята бележка — А. И.). В Библиотека са включени още две статии на В.Н. Гливинска: За глотометрическите параметри на препозиционно-префиксалната морфема от в българския и руския език [pdf] и Още малко статистика за препозиционно-префиксалните морфеми в българския и руския език [pdf].
28 септември 2017 — беше намерана статия с участието на М. Янакиев, която не беше отразена в библиографията му: Некоторые квантитативно-лингвистические характеристики афазий. В сп. Вопросы психологии, 1968, № 3, с. 90–93 [съвместно с П. Овчарова, Р. Райчев, Цв. Гелева]. [djvu]
26 септември 2017 — СЪОБЩЕНИЕ: През нощта на 28 септември (четвъртък) срещу 29 септември (петък) страниците на miryan.org ще бъдат пренасяни на друг сървър и е възможно временно да нямате достъп до тях. Моля за извинение! А. И.
17 септември 2017 — в раздела Когато нещата не вървят е включен текстът Символична връзка!.
12 август 2017 — Иван Звънчаров предостави рецензията за „Българско стихознание“ на Н. Георгиев и Ив. Добрев. Във в.: Студентска трибуна, бр. 19/24 януари 1961 г. [djvu] и дискусионната статия на Цанко Младенов. Една естетска оценка за нашата филологическа наука. В сп.: Език и литература, XVII, 1962, № 1, с. 53–62 [djvu] [един файл]. В Четива, в раздела Когато нещата не вървят са включени новите текстове Трета страна? и Виртуален?.
08 юли 2017 — В Четива е редактиран и допълнен текстът Практикум. Как да се работи с данните от извадката от имена на български граждани.
12 май 2017 — В Библиотеката е включена Карманная книга для русскихъ воиновъ, находящихся въ походахъ противъ турокъ по Болгарскимъ землямъ. Санктпетербургъ. 1854 [pdf].
28 април 2017 — Сменен е цитатът.
Казано в стила на музиколозите, говорът е полифония със самостоятелно водене на гласовете.
Мирослав Янакиев. Българско стихознание. Наука и изкуство, София, 1960, с. 19. [djvu] [един файл]
20 април 2017 — Достъпни са Български език (Учебник за VIII клас на единните средни политехнически училища). София, 1980, 88 с. [съвместно с Р. Новачкова, Ив. Попов]. [djvu] [един файл] и Как да редактираме собствено съчинение. София, 1975, 104 с. [djvu] [един файл].
16 април 2017 — В методиката е преправен делът Текстови корпуси и глотометричния архив на Софийския университет съобразно с материалите от глотометричния архив на катедрата Български език към Софийския университет [html].
02 април 2017 — Достъпни са протоколите и работни материали от глотометричния архив на катедрата Български език към Софийския университет [html].
26 февруари 2017 — Редакции и малко допълнения в препратките.
24 февруари 2017 — Отстраняване на грешки в помощния файл gtools.vim. Обновете го.
6 януари 2017 — Националният статистически институт публикува предварителните резултати за имената на новородените в България през 2016 г. [pdf].
3 януари 2017 — обновяване в Препратките: включена е препратка към An Crúbadán в радела Корпуси и Anaconda в раздела Работни инструменти.
10 ноември 2016 — обновяване в Препратките: включена е препратка към Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku. Посочи ми тази страница Антоанета Попова. Благодаря, Тони!
4 ноември 2016 — в Библиотеката има препратка към Язык, сознание, коммуникация: Сб. научных статей, посвященный памяти Надежды Васильевны Котовой и Ольги Александровны Ржанниковой / Отв. ред. В.В. Красных, А.И. Изотов. — М.: МАКС Пресс, 2016. — Вып. 54. — 136 с. [pdf]
2 ноември 2016 — в Четива е достъпен текстът Практикум. Как да се работи с данните от извадката от имена на български граждани. Понеже се натрупаха доста неща на тази тема, а сигурно ще има и още, обособил съм раздел Българска антропонимия. Материали.
19 октомври 2016 — извадката Имена на български граждани (2015) е достъпна в трета, допълнена редакция. С много голяма радост включих в препратките Cyrillomethodiana — идете и вижте!
4 октомври 2016 — в Библиотеката е включено изданието Крилова, Г.В., А.А. Азарова, Е.А. Захаревич, Е.Ю. Иванова, Е.В. Цуцкарьова, З.К. Шанова, М.Ю. Котова. Честотен речник на Вапцаровата поезия. „Абагар“, Велико Търново, 1996. [djvu] [един файл] [първа корица] [четвърта корица].
25 септември 2016 — в Четива в раздела Когато нещата не вървят… са включени два нови текста: Прекомпилиран софтуер? и Кой е този интерпретатор?
16 септември 2016 — добавки в Библиотеката: Ibbotson Paul, Michael Tomasello. Evidence Rebuts Chomsky’s Theory of Language Learning. In: Scientific American, September 7, 2016. [html]
14 септември 2016 — добавки в Библиотеката: Филологический сборник памяти профессора Самуила Борисовича Бернштейна. К пятилетию со дня кончины. Москва, 2002. [pdf] и Степанова, Е.В. Работа со студентами. Памяти Н.В. Котовой. [html].
20 август 2016 — в Четива е включен текстът Оценка на извадката от имена на български граждани по характеристиката „пол“.
6 юли 2016 — в Библиотеката е достъпна книгата на Стефан Илчев „Из живота на думите“ [djvu] [един файл]. Допълнения в Препратките.
27 юни 2016 — архивът Имена на български граждани (2015) е значително променен и сега е във втора редакция. А от днес – и във втора корекция: обновете архива и погледнете страницата.
15 юни 2016 — архивът Имена на български граждани (2015) е значително променен и сега е във втора редакция.
20–21 май 2016 — малко Промени в програмното осигуряване.
3–4 март 2016 — в Библиотеката са достъпни няколко „класически“ за българистиката публикации: „Додатъкът“ на Вук Караджич, граматиката на Ю.И. Венелин, на Неофит Рилски, Христаки Павлович, Иван Богоров, Йоан Груев, Иван Момчилов. Много препоръчвам и статията на Димитър Бояджиев Проверка на хипотезата — тя ще ви достави истинско удоволствие, дори ако сега започвате да учите филология. В Препратките съм включил Библиотека Матице српске.
22 февруари 2016 — в Библиотеката са достъпни Андрейчин, Л. Основна българска граматика. Книгоиздателство Хемус, София, 1944. [djvu] [един файл] (корица) и Трахтеров, А. Л. Английская фонетическая терминология. Москва, 1962. [djvu] [един файл] (корица). Ако някой е в състояние да ми предостави временно книгата на Трахтеров, за да подобря качеството на файла, ще съм много благодарен. А.И.
20 февруари 2016 — в Библиографията са достъпни Буквар (експериментален). София, 112 с. [съвместно с Бл. Сендов, М. Ганчев, Вл. Мурдаров, Р. Новачкова, Б. Пенков, В. Петров] (2. изд. 1980; 3. изд. 1981). [pdf] и непубликуваният материал Проект „Български ономастикон“. 1996. 2 + 1 комп. с. [djvu]
18 януари 2016 — в Библиографията са достъпни За вероятностен модел на сравнително-историческото езикознание. В сп.: Език и литература, XVII, 1962, № 5, с. 1–14. [djvu] [един файл] и Попытка создания генерирующей модели словообразования на основе языка-посредника при автоматическом переводе. В сб.: Славянска филология, X, София, 1968, с. 163–176 [съвместно с А. Людсканов]. [djvu] [един файл]. В раздела „Непубликувани работи“ е достъпен ръкопис на лекцията Нови теории в езикознанието и отношението им към обучението по български език. Лекция. 1975–1976 (?). 24 маш. с. [pdf] (бележка — А.И.)
13–15 януари 2016 — в Библиографията са достъпни Рецензия: Книга за безпредложните употреби на падежните форми в старобългарски и среднобългарски: Е. В. Чешко. История болгарского склонения. Москва 1970. В сп.: Български език, XXI, 1971, № 4, с. 377–389. [djvu] [един файл], За фразовото ударение в изрази, съдържащи форми в минало предварително време. В сб.: В памет на проф. Ст. Стойков. Езиковедски изследвания. София, 1974, с. 119–120. [djvu], Предлозите в българския език. (Лекция). София, 1957, 12 с. [djvu] [един файл], Българският език в Московския университет „М. В. Ломоносов“. В сп. Съпоставително езикознание, IV, 1979, № 3, с. 76–81. [djvu] [един файл] и Нови прояви на съживения интерес към науката за стиховата реч в Съветския съюз. В сп.: Език и литература, XVIII, 1963, № 2, с. 75–79. [djvu].
В Библиотеката е включена статията Jakobson R. Linguistics and Communication Theory. In: Proceedings of Symposia in Applied Mathematics, Vol. XII. Structure of Language and its Mathematical Aspects. American Mathematical Society, 1961, p. 245–255 [djvu] с автограф: "Мирославу Янакиеву с сердечным приветом от Романа Якобсона" и Мирчев К. Българският език през вековете. Наука и изкуство. София, 1964. [pdf], а в библиотеката Надежда Васильевна Котова са достъпни статиите Глоттометрия и сопоставительный синтаксис родственных языков. В: Вестник МГУ, Сер. 9. Филология. Москва, 1981, 4, с. 33–42. [djvu] [един файл] и За семантиката на морфемите. — Език и литература. София, 1975, № 1, с. 21–32. [djvu] [един файл].
В Снимки и документи е включена Програма на обучението по старобългарски език за студентите българисти 1954/1955 [djvu], както и две писма от М. Янакиев до проф. Андрейчин [pdf] и до проф. Мирчев [pdf].
5 януари 2016 — в Библиотеката е включен Честотно-тълковният речник на личните имена у българите на Николай Ковачев [djvu] [един файл]. Излезе и пресъобщението на Националния статистически институт Имената в България през 2015 година (предварителни данни).
29–31 декември 2015 — в Библиотеката е включен Речникът на личните и фамилните имена у българите на Стефан Илчев [djvu] [един файл] (индекс). Допълнения в библиотеката Надежда Васильевна Котова.
19–21 ноември 2015 — в Библиотеката е обособен раздел Библиотека Надежда Васильевна Котова, като този раздел ще се допълва. Сега там са достъпни:
И.А.Седакова. Памяти Надежды Васильевны Котовой (01.03.1926–30.01.2015) — Славяноведение, № 6, 2015, с. 119–120 [pdf].
Котова, Н.В. Говор села Твардицы Молдавской ССР. В: Ученые записки Института славяноведения АН СССР. Т II, Москва, 1950, с. 270–308. [pdf].
Котова, Н.В. Материалы по албанской диалектологии (албанские говоры Украины). В: Ученые записки Института славяноведения АН СССР. Т XIII, Москва, 1956, с. 254–3287. [pdf].
Котова, Н.В. Система ударения в говоре района Горно поле. В: Статьи и материалы по болгарской диалектологии. Изд. АН СССР. Вып. X, Москва, 1962, с. 45–90. [pdf].
Котова, Н.В. Рецензия на монографию: Иван Умленски. Кюстендилският говор. Трудове по българска диалектология. Кн. 1. София, БАН, 1965, II — Советское славяноведение. Москва, 1967, № 1, с. 94–98. [pdf]
 
В раздела Ресурси на glotta е включена страницата Имена на български граждани (2015).
22 септември 2015 — в Библиотеката е включен учебникът по старобългарски за средните училища на д-р Любомир Милетич [djvu], [един файл].
18 август 2015 — включена е рецензия [djvu] [един файл] от 1961 г. на Атанас Славов за „Българско стихознание“, която беше пропусната в Библиографията и която намери и сканира пак господин Иван Звънчаров от Центъра за документи и архивни фондове на Новия български университет.
6 август 2015 — включени са някои ранни публикации на М. Янакиев по езикова култура: На борба за по-висока езикова култура! [html], За реда на думите в изречението [html] и Против сквернословието [html].
В архива на М. Янакиев беше намерен неизвестен досега ръкопис със заглавие Реконструкция болгарского языка вследствие появления тестативного компонента в семантике сихноморфемы х [pdf]. Текстът е писан на ръка, на руски език в две тънки тетрадки, вероятно в края на 70-те години (в първата тетрадка е вмъкнат библиографски фиш Juliana Roth. Die indirekten Erlebnisformen im Bulgarischen. Eine Untersuchung zu ihrem Gebrauch in der Umgangssprache. München: Sagner 1979 [= Slavistische Beiträge 130], но не се цитира и може да се допусне, че фишът е приложен след завършването на ръкописа). Вероятно този текст е бил непознат за Н.В. Котова, която не го е включила в списъка с непубликувани материали на М. Янакиев. Двете ръкописни тетрадки бяха намерени в папка с надпис Канд. дис. (= теза 1947 г.), където се съдържат два машинописни екземпляра от първите петдесет страници на кандидатската дисертация на М. Янакиев (погледнете и разясненията в автобиографията му).
Включил съм тези текстове в раздела непубликувани материали на Библиографията. Всичко това нямаше да е възможно без изключително компетентната подкрепа на господин Иван Звънчаров от Центъра за документи и архивни фондове на Новия български университет.
16 юли 2015 — Допълнен е разделът Библиотека Радослав Мутафчиев. Промени в препратките. Сървърът на Живой русский язык вече не съществува, ама е отворена страница във facebook. Американският национален корпус е временно спрян за поддръжка.
14 юли 2015 — Поради изключителната упоритост и находчивост на Надежда Делева тук се сдобихме с май първата публикация на Мирослав Янакиев (в съавторство с Анка Димитрова): Предания за исторически лица в българските народни умотворения [djvu] [един файл]. Янакиев в библиографията си нещо е объркал и този труд се цитираше като една-две странички, студентска работа някаква. А той се оказа своден труд, опит да се опишат всички имена на исторически личности в българския фолклор. И близо 200 страници. Удивителното тук е, че през учебната 1943/1944 година, когато това трябва да е предадено за печат, М. Янакиев е двадесетгодишен първокурсник. За съавторката на Янакиев (Анка Димитрова) засега нямаме никаква информация. Ако някой може да помага — да пише на електронната поща. Но тя надали е имала повече практика и научен опит от съавтора си. Какви студенти е имало в Софийския университет по онова време, вижте сами.
Включени са рецензиите на М. Янакиев от 1947 и 1948 г. както и бележката Конференция по въпросите на българския правопис от 1951 година. Оправена е грешка в страниците на рецензията за Ст. Стойков. Ятовият въпрос в новобългарския книжовен език (1948). Към статията Стиховият ритъм на Никола Йонков Вапцаров (1948) е добавен файл във формат DjVu.
В Библиотеката е обособен раздел Библиотека Радослав Мутафчиев.
10 юли 2015 — В „Четива“ съм редактирал и съм дописал последния раздел от Методиката. Ама ще има още…
25 юни 2015 — В „Библиотеката“ е включена бележката на Хр. Холиолчев „Научна конференция във Филологическия факултет при Софийския университет. I. Езикова секция“. — Език и литература, XII (1957), кн. 4, с. 314–318. [djvu] [един файл]
21 юни 2015 — В „Библиотеката“ са включени студията на Радослав Мутафчиев Статистически наблюдения върху стила на българската мемоарна литература от последното десетилетие на миналия век. Известия на Института за български език, XIV, 1967, с. 43–102. [djvu] [един файл] и статията Статистическото разпределение на глагола в български и руски художествен текст. Славянска филология, XI, 1968, с. 163–176. [djvu] [един файл]
20 юни 2015 — В „Библиотеката“ са включени статиите на Радослав Мутафчиев Някои статистически наблюдения върху стила на българската мемоарна литература от последното десетилетие на миналия век. Славистичен сборник (По случай V Международен конгрес на славистите в София), София, 1963, с. 263–284. [djvu] [един файл], Статистическо разпределение на глаголни форми. Език и литература, XX (1965), кн. 2, с. 11–25 [djvu] [един файл], Фреквентен речник (същност и значение). Български език, XV (1965), № 2, с. 153–161. [djvu] [един файл], Основни статистически характеристики в лингвистичното изследване. Български език, XX, 1970, кн. 5, с. 466–471. [djvu] [един файл] и обширната бележка на Елена Тодорова 100 години от рождението на Радослав Мутафчиев (1914–1985) [pdf].
18 юни 2015 — В раздела „За Мирослав Янакиев“ е включен текст на Мая Байрамова по случай 70-годишнината на проф. Янакиев, публикуван в Съпоставително езикознание, бр. 3–4 от 1993 г. [djvu]. Снимката на Мирослав Янакиев с подписа му от същия брой на списанието са включени в раздела „Снимки и документи“. В „Библиографията“ е включена рецензията на М. Янакиев Книга за някои видове глаголни форми в българските евангелски текстове от X до XX в.: И. К. Бунина. История глагольных времен в болгарском языке. Времена индикатива. Москва 1970. В сп.: Български език, XXII, 1972, № 6, с. 577–585. [djvu] [един файл], а в „Снимки и документи“ е включено факсимиле от първата страница на тази рецензия с посвещение от Мирослав Янакиев.
26 февруари 2015 — Поправки по питонските модули gtools.py и gstat.py. Козметични поправки във всички останали питонски програми. Препоръчвам да обновите целия пакет. Създал съм и страница Промени в програмното осигуряване, достъпът до която е през glotta.
24 февруари 2015 — Малко добавки в текста Форматиране на текст в cream в режим „експерт“ и оправяне на някои липсващи препратки по страницата.
31 януари 2015 — В Четива, в раздела Когато нещата не вървят… съм дописал текста Включвам компютъра и — нищо!. Добавкa в препратките (Категория:Автори по азбучен ред).
 
IN MEMORIAM
На 30 януари 2015 година ни напусна Надежда Василиевна Котова (1 март 1926 — 30 януари 2015).
Дългогодишен съмишленик и съратник на Мирослав Янакиев, Надежда Василиевна Котова беше универсален лингвист, който съчетаваше най-добрите традиции в работата с емпиричния материал със задълбочения анализ към основите на лингвистичната теория. Тя беше от онези учени, които направиха пробив в науката ни и отвориха дверите към лингвистиката на XXI век.
Почивайте в мир, Надежда Василиевна!
 
* * *
30 января 2015 г. от нас ушла Надежда Васильевна Котова (1 марта 1926 — 30 января 2015).
Долгие годы Надежда В. Котова работала с проф. Мирославом Янакиевым, была его соратником и сомышленником. Она — универсальный лингвист, который сочетал самые лучшие традиции работы с эмпирическим материалом с углубленным анализом, ведущим к основам лингвистической теории. Она из тех ученых, которые осуществили прорыв в науку и открыли путь к лингвистике ХХІ века.
Пусть земля будет Вам пухом, Надежда Васильевна!
 
 
В памет на Надежда Василиевна Котова от колегите й, приятелите й и учениците й в Московския университет „М. В. Ломоносов“ (31 януари 2015 г.) [pdf].
 
15 януари 2015 — В Четива, в раздела Когато нещата не вървят… съм включил нов текст: Какво е BSD?, а в Четива съм включил и текста Методика на глотометричното изследване, ама имам малко да го дописвам.
28 декември 2014 — В Четива, в раздела Когато нещата не вървят… съм включил нов текст: Какво е wildcard.
9 декември 2014 — В препратките съм включил Карта на диалектната делитба на българския език — прекрасна разработка на Института за български език. Към всеки говор има кратко текстово описание, а към някои от говорите — и това е най-хубавото! — звукови записи. Горещо моля създателите на тази хубава страница да продължат да я обогатяват със звукови записи.
2 декември 2014 — Преправен е малко разделът Четива и е включен там текстът Сглобки (дистрибуции) на линукс.
20 ноември 2014 — В раздела За Мирослав Янакиев е включен текстът на А. Попова Светомир Иванчев. Приятелят [pdf].
11 октомври 2014 — Включил съм една забележка в Как тръгва компютърът? BIOS. Операционна система за употребата на клавиша F12 при стартиране на компютъра.
7 октомври 2014 — Включил съм в препратките връзка със страницата Православие, ако не сте я посещавали, вижте бележката ми, посетете я.
6 октомври 2014 — В Четива, в Когато нещата не вървят… съм включил текста Как трябва да превеждаме political correctness?
4 октомври 2014 — В библиотеката е включенa статията Котова Н.В. Морфонология и морфемный анализ. В: Славянское и балканское языкознание. Проблемы морфонологии. М., 1981. с. 329–339. [djvu] [един файл].
2 октомври 2014 — В библиотеката е включенa публикацията Бернштейн, С. Б. Очерки сравнительной грамматики славянских языков. Чередования. Именные основы. Издательство Наука, Москва, 1974 [djvu].
26 септември 2014 — В препратките е включена страницата (списанието) Дзяло. В библиотеката е включен томът Новое в лингвистике. II, Издательство иностранной литературы, Москва, 1962.
20 септември 2014 — Корекции в препратките. В glotta е обновен модулът gtools.py — добавена е финкцията count_hectolexes(). Обновен е и общият архив gtools.zip и контролните суми в gtools.md5.
25 август 2014 — В glotta към програмното осигуряване са включени още две програми: ggrablist.py и grenumb_kphn.py. Естествено, обновен е и общият архив gtools.zip и контролните суми в gtools.md5.
20 август 2014 — В препратките е добавена University of Adelaide: Digital Library.
7 август 2014 — В раздела Четива, в Когато нещата не вървят… е включен нов текст: „А сега да прочетем няколко числа и цифри…“.
2–3 август 2014 — В библиотеката е включен Бодуэн де Куртенэ, И.А. Избранные труды по общему языкознанию. Издательство Академии наук СССР, Москва, 1963. Том I [djvu], Том II [djvu]. Обновявания в препратките.
30 юли 2014 — Малко е редактиран и допълнен текстът към Честотен речник от глотометричния архив на катедрата Български език към Софийския университет.
22 юли 2014 — Поради технически причини от 8 юли досега страницата не беше достъпна в интернет, за което се извинявам. Обновявание в модула gtools.py и програмите gtext2dict.py и gtext2list.py в gtools. Към Библиографията е добавена бележката на М. Янакиев Радослав Мутафчиев на 70 години (Съпоставително езикознание, 1984, кн. 4 с. 96–97) [djvu]. В Библиотеката е включена Библиография на трудовете на Радослав Мутафчиев (1950–1984) от Зара Генадиев-Мутафчиева [djvu]. Прибавил съм и едно допълнително каре в Добре редактиран текст. В раздела Ресурси на glotta е добавен един Честотен речник от глотометричния архив на катедрата Български език към Софийския университет. В gtools > Ресурси има нов раздел Работни текстове, където съм включил Спомените на Арсени Костенцев. Предстоят и други.
29 юни 2014 — В Четива е включено Какво е това MD5?
28 юни 2014 — Малко е обновен модулът gtools.py и програмите gtext2dict.py и glist2dict.py в gtools. Сменен е цитатът.
Именно литеремната кохезия разяснява изцяло, без всякакви остатъци поведението на морфемизиращия лингвист. Именно тя изважда наяве причините за колебанията на лингвистите в определени типични случаи. Именно тя и дава ясно обосновани решения, когато лингвистите се колебаят.
Мирослав Янакиев. Стилистиката и езиковото обучение. Народна просвета, София, 1977, с. 108. [djvu] [един файл]
22 юни 2014 — В раздела Четива е включен текстът Файлове и директории.
16 юни 2014 — В раздела Библиография е включена рецензията за „Българското стихознание“ на И. И. Ревзин, В. Н. Топоров. Новое исследование по стиховедению. В сп.: Вопросы языкознания, 1962, № 3. с. 126–131 [pdf]. Преправена е (съкратена е) малко програмата gtext2list.py.
15 юни 2014 — Промени в модула gtools.py и в програмките glist2dict.py и gtext2dict.py — вече адресната информация се включва само по желание с параметър -d или --addresses. Поправки и добавки в препратките.
10 юни 2014 — В glotta в раздела Програмно осигуряване е включен модулът gstat.py с някои статистически функции; в радела Ресурси е вкючен Честотният течник на българската разговорна реч на Цв. Николова като текстов файл с подробен пример как може да се използва той.
7 юни 2014 — В Четива е включен текстът Вашият текстов редактор. Най-сетне има съдържание и в glotta.
31 май 2014 — Промени в препратките, включени са нови и са премахнати някои „мъртви“ препратки.
28 май 2014 — Допълнения в Добре редактиран текст.
17 май 2014 — Достъпна е статията О некоторых принципах эдиционной палеославистики. В сп.: Советское славяноведение, 1970, № 6, с. 58–64 [съвместно с Н. В. Котова]. [pdf]. Погледнете и в раздела „Непубликувани работи“ Приветственное слово к участникам рабочего совещания, организованного Институтом математики и информатики по теме Текстовая вариативность в списках средневековья. 21 септември 1997. [djvu], където М. Янакиев допълва и ревизира някои от предложенията от 1970 г. с оглед към съвременната компютърна ера.
А в университета „Мария Кюри“ в Люблин е открита специалност балканистика — вижте клипа.
15 май 2014 — Има много нови неща в раздела Четива — разгледайте го. В текстовете има някои препратки, които още не съм направил. Опитал съм се да ги отбележа, ама може нещо да съм пропуснал. Моля за извинение.
А в университета „Мария Кюри“ в Люблин е открита специалност балканистика — вижте клипа.
8 май 2014 — Редактиран е текстът в Четива. А в университета „Мария Кюри“ в Люблин е открита специалност балканистика — вижте клипа.
8 декември 2013 — Добавки в препратките.
29 септември 2013 — Няколко добавки в препратките.
19 август 2013 — днес се навършват 90 години от рождението на Мирослав Янакиев.
20 юни 2013 — Достъпна е статията на Н. В. Котова и М. Янакиев Глотометрия на фонетичните стойности на буквата а в историята на българския език. В сб.: Изследвания върху историята и диалектите на българския език. Сборник в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев. София, 1979, с. 244–249. [djvu] [един файл]
17 юни 2013 — В Библотеката е включена статията на Св. Иванчев. Опит за изясняване същността на българските деепричастни форми на -щец / -щиц / -щимица. В сб.: Изследвания върху историята и диалектите на българския език. Сборник в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев. София, 1979, с. 197–199. [djvu] [един файл].
Сменен е цитатът.
В изобилната литература, авторите на която имат претенциите, че се занимават със семантически изследвания, т. е. че изследват значенията на изразите, редовно не можем да намерим отговор на един елементарен въпрос: откъде авторите черпят сведения за значенията на изразите?
Редактирането като начин за изясняване на лингвистични понятия. В сб.: Съвременни проблеми на обучението по роден език. София, 1979, с. 7–13. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 243–264.] [pdf].
15 юни 2013 — Добавки в препратките и редакционни поправки в библиографията.
21 април 2013 — Пак поправки в препратките и малко нови…
10 април 2013 — Редактирани са препратките, оправени са някои интернетски адреси.
16–17 март 2013 — В раздела Библиография са включени статиите на М. Янакиев „Мохамед трябва да отиде при планината“, в. Литературен фронт, 1962, № 34. [html] [pdf], „Проблеми, които не търпят отлагане“. В сп.: Пламък, 1968, № 6, с. 3–6. [html] [pdf], „Как да направим по-ефективно езиковото обучение“. В сп. Проблеми на висшето образование, 1964, № 3, с. 41–44. [html] [pdf] и „Проблеми на програмираното обучение по филологическите предмети“. В сп.: Проблеми на висшето образование, 1969, № 1, с. 39–43. [pdf]
5–11 март 2013 — Добавки и корекции в раздела Препратки.
В раздела Библиотека са включени
Вера Гливинска. За глотометрическите характеристики на препозиционно-префиксалните морфеми в българския и руския език;
Татяна Прокопиева. Вокални индекси в българския и руския език;
Елена Тимонина. Дателни местоимения (количествен анаиз на честотата на употребата им в различни типове руски и български текстове);
Стефан Младенов. Към изследване на т. н. хетероклизия в индоевропейските езици;
В. Ю. Урбах. Биометрические методы.
Сменен е цитатът:
Лингвистиката е една наука и трябва да се математизира изцяло, защото може да се математизира изцяло.
 
М. Янакиев. За „математическата лингвистика“. В: Език и литература, 1963, № 4, с. 82.
11–12 февруари 2012 — Отново обновления в раздела Препратки>Речници — включени са classes.ru и LingvoSoft. В раздела Библиотека е включена книгата на Васил Миков „Произход и значение на имената на нашите градове, села, реки, планини и места“. София, 1943 г.
Официалната страница на Българската електронна лингвистична библиотека вече не се поддържа; съдържанието на страницата е частично достъпно на адрес http://georgesg.info/belb/.
5 февруари 2012 — Отново обновления в раздела Препратки — включени са още няколко интернетски речника и учебна полска граматика.
Официалната страница на Българската електронна лингвистична библиотека вече не се поддържа; съдържанието на страницата е частично достъпно на адрес http://georgesg.info/belb/.
31 януари 2012 — Обновяване на раздела Препратки. И една неприятна новина: официалната страница на Българската електронна лингвистична библиотека вече не се поддържа; съдържанието на страницата е частично достъпно на адрес http://georgesg.info/belb/.
27 октомври 2011 — Още нови неща в раздела Препратки.
7–13 октомври 2011 — Пренареден е и e обновен разделът Препратки.
28 септември 2011 — В Библиотеката е достъпна книгата на Антоанета Попова. За аналитизма на българския език, София, 2008.
26 септември 2011 — Достъпни са книгите „Как да редактираме свой или несвой текст“ (1998) и „Електрониката в помощ на учителя филолог“ (1988).
В раздела Снимки и документи е отворена нова рубрика "Корици".
17 септември 2011 — Има нови неща в Библиотеката — с разрешението на Цв. Николова е достъпен Честотният речник на българската разговорна реч (благодаря, Цеце!), както и рецензията на М. Байрамова за него (1989 г.). Достъпна е и статията на Н. Котова К проблематике частотного морфемиария болгарского языка (2004 г.).
Отстранил съм една невярна препратка и съм подобрил начина, по който страниците се печатат.
10 септември 2011 — Днес се навършват три години, откакто съществуват „Страниците, посветени на професор Мирослав Янакиев“.
Николай Паскалев ми изпрати файл във формат DJVU, съдържащ „Грамматика болгарского языка для владеющих русским языком“ [един файл], и ми посочи изключително богата на информация страница: „Все для студента“. Благодаря!
В раздела Препратки аз също съм добавил едно-друго. Има промени и в раделите Снимки и документи и Разяснения за страниците.
29 август 2011 — В библиографията на професор Янакиев е включено още едно заглавие: „Компютърните технологии и текстологията“ (1995) [pdf]. Достъпна е ВКС. Банка килофони на списание „Съпоставително езикознание“ (1978) [djvu] [един файл], Приветственное слово к участникам рабочего совещания, организованного Институтом математики и информатики по теме Текстовая вариативность в списках средневековья. 21 септември 1997. [djvu] и In memoriam ЮРИЙ ЛОТМАН. [djvu]
Преструктурирано е менюто — в горната му част са обособени нещата, пряко свързани с работата на професор Янакиев; техническата и допълнителната информация е в долната част на менюто. Тук са обособени три нови раздела: Библиотека, glotta и Четива. В раздела Библиотека започвам да включвам допълнителна литература. В glotta започвам отворена инициатива, чиято цел е да се предоставят и да се разработват филологически ресурси, а Четива ще бъде нещо като блог, където ще пиша за филология, компютри и глотометрия.
Прибавена е в раздела „Снимки и документи“ програмата на Кирило-Методиевските четения от 12 май 2008 г. [pdf]; включени са и седем факсимилета, показващи как М. Янакиев е разработвал компютърен шрифт в края на март, 1995 г.
В раздела За Мирослав Янакиев е включена статия на М. Байрамова за 60-годишнината на М. Янакиев (1983).
В раздела Библиотека са включени статиите на В.Н. Гливинская „Частотно стабильные и нестабильные предложно-префиксальные морфемы в болгарском языке в плане диахронии“ (1979) и „За глотометрическите характеристики на препозиционно-префиксалната морфема на в българския и руския език“ (1993); Н.В. Котова „К проблеме значения высказывания (по материале одного болгарского диалекта)“ (1963), „Фонологические типы морфем и морфемный анализ“ (1984), „Глоттометрия и вопрос о начале нового периода истории болгарского литературного языка“ (1993), „Наш учитель (воспоминания о профессоре С.Б. Бернштейне)“ (2001) и рецензия за С. Б. Бернштейн. Из проблематике диалектологии и лингвогеографии; Р. Митафчиев. Количествена организация на художествен текст по отношение на местоименията в съвременния български език (1970); Ст. Младенов, Т. Атанасов, Ст. П. Василев. „Учебник по старобългарски език за пети клас на средните училища“ (1930); статията на Елена Тодорова „Combinatorial Dictionary of Rhymes in P. K. Javorov’s Lyric Poetry“; достъпна е и оттук лекцията на Р. Якобсон „О фонеме“ (1963).
В раздела Четива е включен текстът „Как тръгва компютърът? BIOS. Операционна система“.
16–18 август 2011 — На 19 август се навършват 88 години от рождението на Мирослав Янакиев.
В библиографията на М. Янакиев е включено едно ново заглавие: „Средства за поддържане будно вниманието“, Идеология и реторика. Материали от Втората научно-практическа конференция с международно участие по реторика и ораторско майсторство. София, 19–20 ноември 1985 г., издание на катедрата „Реторика“ в Софийския университет.
Достъпни са и статиите „Наблюдения над езиковите особености в публицистиката на Гаврил Георгиев“ (1957) [djvu] [един файл] и „Българска стилистика“ (1969) [pdf].
Има малки промени в разясненията за страниците — отнасят се за файловия формат DJVU.
Корекция и обновяване на препратките.
Сменен е цитатът:
Лингвистиката е една наука и трябва да се математизира изцяло, защото може да се математизира изцяло.
 
М. Янакиев. За „математическата лингвистика“. В: Език и литература, 1963, № 4, с. 82.
30 август 2009 — Представена е уводната част, написана от М. Янакиев, към Българско-турския речник (съставители Г. Класов, С. Николов. София, 1957, 2 изд. 1992) „Как трябва да се използва този речник“. Показан е както българският, така и турският текст на увода — в турския текст има две интересни таблици, пропуснати в българския.
Сменен е цитатът:
Занимаясь словообразовательным анализом, лингвисты представляют себя человека, который не только имеет о родном языке довольно ограниченные знания, но и не проявляет никакого стремления увеличивать эти знания путем справок в толковых и этимологических словарях.
 
Котова Н. В., М. Янакиев. О многообразии морфем в славянских языках, с. 9.
8 юни 2009 — Достъпни са статиите „Как може да се използва автоматичната обработка на текстовете в обучението по български език“ и „Семиотика и образование“.
Сменен е цитатът:
Моят син.
Моят син пуловер.
Моят син пуловер носи.
Моят син пуловер носи щастие.

 
М. Янакиев.
Стилистиката и езиковото обучение, с. 80.
11 април 2009 — Достъпни са статиите „Типични стилно-езикови грешки. Неправилно пропускане на подлог“ и „Типични стилно-езикови грешки. Неправилни брахилогии на определяемото и на члена“ (като PDF). Под общо заглавие на рубриката „Типични стилно-езикови грешки“ Янакиев очевидно е замислял и други публикации за сп. „Български език и литература“ през периода 1958–1959 г., както става ясно от бележката под линя (номер 1.) в първата статия, а във втората статия (бележка под линия номер 8.) Янакиев обещава в отделна публикация да разгледа стила на ученическите съчинения. За съжаление тази трета статия не е излязла, а може би не е и написана, макар в архива на проф. Янакиев да е запазен много материал, събран по темата. Все пак ние можем да си представим каква теза е замислял да изложи М. Янакиев по публикацията във в. „Учителско дело“ от октомври 1959 г. „За тазгодишните кандидат-студентски писмени работи по български език и литература“.
Достъпни са вече и статиите „О многообразии морфем в славянских языках“ и „Морфема «демонстративное т» в истории болгарского языка (глоттометрическая характеристика)“ като DjVu, с което в общи линии се представя достатъчно цялостно разработената от Н. В. Котова и М. Янакиев през 70-те години методика за съпоставителни лингвистични изследвания. (Погледнете и „Сопоставление некоторых количественных характеристик славянских языков“ и „Глоттометрический подход к вопросу о близости славянских языков“.) Казвам, че с тези четири статии методиката е представена в общи линии, защото, както изтъкват и създателите й, тя е приложима (и трябва да се прилага) и при съпоставка на текстове от различни периоди в развитието на езикa, a и при съпоставка на текстове от различни езикови стилове през един и същи период. И такива изследвания има — не само от М. Янакиев и Н. В. Котова, но и от техните студенти, — та май ще се наложи да отворя еще една рубрика „Библиотека“, където да ги представя…
Накрая не издържах на изкушението и поставих в началото на заглавната страница един афоризъм от М. Янакиев. Смятам да го сменям от време на време. Няма да ми е трудно. Най-много да се окаже, че има нужда от още една рубрика: „Афоризми от М. Янакиев“:
Ние работим с понятието „езиков стил“. Каква е научната стойност на израза „неповторим индивидуален стил“? Науката се занимава не с неповторимото, а с повторимите неща. Та образец за неповторимост са глупостите!
М. Янакиев. Записки по стилистика на българския език, с. 5.
2 април 2009 — Достъпнa е статията „За подчертаването при синтактичния разбор“ като PDF.
1 април 2009 — Достъпнa е статията „Съществителните собствени имена от глотометрическо гледище“ като PDF.
21 март 2009 — Достъпнa е книгата „Стилистиката и езиковото обучение“ като DjVu. Съобщението за излизането на сборника „Лингвистиката и езиковото обучение“ е преместено в раздела „Снимки и документи“.;
3 март 2009 — Достъпнa е статията „Сопоставление некоторых количественных характеристик славянских языков“. В сб.: Славянская филология, т. VII, МГУ, 1968, с. 58–77 [съвместно с Н. В. Котова] като DjVu.
7 февруари 2009 — Достъпнa е статията „За грамемите, наричани в българската граматика «сегашно време» и «бъдеще време»“. В сб. „Помагалото по българска морфология. Глагол“. Съст. П. Пашов, Р. Ницолова. София, 1976, с. 230–251 като PDF и „Глоттометрический подход к вопросу о близости славянских языков“. В сб.: Славянская филология, т. IX, МГУ, 1973, с. 238–260 [съвместно с Н. В. Котова] като DjVu.
22 декември 2008 — В библиографията e достъпнa статията „За грамемите, наричани в българската граматика «сегашно време» и «бъдеще време»“. В сб.: ИИБЕ, кн. VIII, 1962 с. 419—432. Тук се представя по Лингвистиката и езиковото обучение. София, 2007, с. 107—121. Пълният текст на статията е публикуван през 1976 в „Помагалото по българска морфология. Глагол“ и ще я пусна малко по-късно. Достъпна е вече и книгата „Стилистика на българския език. Помагало за ученици“ (1971).
10 декември 2008 — В библиографията са достъпни статиите „Основы теории орфографии“ и „Теория орфографии и речь“ във формат PDF.
7 декември 2008 — В библиографията са включени препратки към новoизлезлия сборник „Лингвистиката и езиковото обучение“; отстранени са някои забелязани грешки.
19 ноември 2008 — Достъпни са статиите „Тропи“ и „Грешки, които се допускат в желанието да бъдем кратки“.
18 ноември 2008 — Достъпна е статията „За тазгодишните кандидат-студентски писмени работи по български език и литература“. Публикувана през 1959 г., тази статия никак не е загубила актуалност. Вярно, фразеологията се е посменила — днес вече не се възхваляват строителите на социализма и Великата октомврийска революция, — но май нищо друго не се е променило в образованието по български език и литература…
11 ноември 2008 — Отстраняване на технически и буквени грешки в интервюто „Хартията търпи всичко, но…“, като повечето от тях са съобщени чрез Orphus.
10 ноември 2008 — Достъпно е интервюто с професор Янакиев „Хартията търпи всичко, но…“
9 ноември 2008 — Днес се навършват 10 години от кончината на Мирослав Янакиев. Мир на праха му! В раздела „Библиография“ е включен подраздел „Редакторство и съставителство“.
31 октомври 2008 — Статията „За обекта на лингвистиката и за някои нейни основни понятия“ е достъпна във формат PDF.
26 октомври 2008 — Статията „За някои словоредни слабости в нашата писмена езикова практика“ е достъпна във формат PDF.
25 октомври 2008 — Докладът „Компютризацията и изучаването на езиците“ е достъпен във формат HTML и PDF.
24 октомври 2008 — Статията „Глотометрията експлицира основите на съпоставителната лингвистика“ е достъпна във формат PDF, а статията „Отражение на нравствените отношения върху езика“ във формат HTML и PDF.
22 октомври 2008 — Статията „О количественном основании лингвистических классификаций“ е достъпна и във формат HTML.
21 октомври 2008 — Статията „Редактирането като начин за изясняване на лингвистични понятия“ е достъпна във формат PDF.
4 октомври 2008 — Статията „Стиховият ритъм на Никола Йонков Вапцаров“ е достъпна във формат PDF. Погледнете и разясненията.
2 октомври 2008 — Достъпни са лекциите „Стилистични фигури“ и „Стилистично разслояване на езиковите изразни средства“, както и статията За „математическата лингвистика“. Включени са две препратки към Большая Советская Энциклопедия.
29 септември 2008 — Достъпна е статията Българските глаголни форми, с които се съобщава за минали събития, и начините за превеждане на руското „прошедшее время“.
27–28 септември 2008 — Достъпни са статиите „Дихотомизмът в езиковото изследване“, „Език, код, диалект, стил“, „Морфема, семема, морфа, аломорфа“, „Двоеточие между израз, означаващ някаква работа, и имената на тези, които я вършат“, „Вертолет“ или въртолет.
26 септември 2008 — Достъпна е статията „Какво е това стилистика?“.
25 септември 2008 — В раздела „Препратки“ е вложена група „Електронни библиотеки и ресурси на руски език“. Достъпна е лекцията на Р. Якобсон „О фонеме“.
23 септември 2008 — В раздела „За Мирослав Янакиев“ е включена статията „Пътят към един нов хуманизъм (по случай седемдесетгодишнината на професор Мирослав Янакиев)“.
22 септември 2008 — Достъпни са „Записките по стилистика на българския език“.
21 септември 2008 — Достъпна е статията „Да тачим и събираме езиковите богатства на народа си!“. Статиите „Проблемът за изучаване на чужд език“ и „Поне двуезичие — от най-ранна възраст“ са достъпни и в HTML. В раздела „Снимки и документи“ са включени два нови документа: „Оперативен план на Катедрата по български език за летния семестър на уч. 1949/50 г.“ и „Библиография по история на старата българска литература“.
20 септември 2008 — „Българско стихознание“ е вече достъпно като DjVu и като текстов файл, а статията „Стиховият ритъм на Никола Йонков Вапцаров“ — като текстов файл (вижте разясненията). Достъпна е и статията „Употреба на запетая (общи положения)“.
18 септември 2008 — Има вече съдържание в раздела „Препратки“.
15 септември 2008 — Отстраняване на грешки, съобщени чрез Orphus.
14 септември 2008 — Orphus работи: има вече съобщения за грешки. Поправки в библиографията. Поправки в стиловете за печат. В раздела „Снимки и документи“: снимка с подписа на Янакиев от заглавната страница на В. Ю. Урбах. Биометрические методы, Москва, 1964.
13 септември 2008 — Въведена е системата Orphus.
12 септември 2008 — вложени са два текста (на С. Б. Бернщейн и на Мая Байромова) и няколко препратки в раздела „За Мирослав Янакиев“.
10 септември 2008 — страниците, посветени на професор Мирослав Янакиев, бяха публикувани в интернет. Въведени са ключови думи и описание за търсещите машини. Маргарита Димитрова, Василий Тодоров и Мирена Янакиева посочиха няколко грешки и недоглеждания — Господ здраве да ви дава!

9 септември 2008 — Включена е статията „За изговорните стилове на българския език“. Запазен е домейнът miryan.org.
8 септември 2008 — осигурено е домакинство (hosting) от Венелин Горнишки. Благодаря, Венски!
6 септември 2008 — Завършен е и е включен „Старобългарски език. Текстове и речник“.
29-30 август 2008 — Включени са „О „силе“ межморфемной связи“ и „О количественном основании…“
28 август 2008 — Снимката от 1994 г. Текст към снимката.
27 август 2008 — Отказвам се от печат на интернетския адрес в препратките. Резултатът хич не ми харесва, а ползата не е голяма. Opera си измисля в печатните страници шапции пред пунктуационнните знакове и не знам как да се отърва от това и дали изобщо може.
25-26 август 2008 — След разговор с Юрий Корнилев и малко четене е създаден prn.css (стиловете за печат). Благодаря, Юрка! Редакция на разясненията.
22-24 август 2008 — „Креаторите и консуматорите“, „Числото в българската глаголна парадигма и морфемният му израз.“
20 август 2008 — „В единствено или в множествено число?“, „Благозвучен ли е българският език?“
18 август 2008 — Текст на Разясненията. Препратки.
17 август 2008 — Текст на Разясненията. Няколко нови стила.
16 август 2008 — Създавам разделите Снимки и документи, За Мирослав Янакиев, Препратки, Разяснения за страниците. Текст на Разясненията. Поправки в Библиографията.
9-15 август 2008 — Библиографията.
8 август 2008 — Редакции върху текста на заглавната страница. Библиографията.
7 август 2008 — Автобиографията на Янакиев. Редакции върху текста на заглавната страница.
6 август 2008 — Текст на заглавната страница.
5 август 2008 — започва сглобяването на страниците (за кой ли път!?). Създаване на CSS и структура на заглавната и на подчинените страници.