Лого на страниците (малко). Система Orphus
Ако забележите грешка, маркирайте израза с мишката и натиснете Control+Enter. Благодаря!
Индекс към Стефан Илчев. Речник на личните и фамилни имена у българите
 
В списъка отдолу са отбелязани първата и последната статия на всяка страница в тялото (основната част) на речника. Надявам се това да подпомогне работата ви с текста.
Докато приготвях този речник за публикуване, непрекъснато правех справки с извадката от имена на български граждани (2015). И тези съпоставки ме изпълниха с още по-голямо възхищение към огромната събирателска и организационна работа, извършена от съставителя — Стефан Илчев не е пропуснал нищо! Дори ако някое лично име, което Стефан Илчев е отбелязал като единично или рядко, не намирате в имената от избирателните списъци, потърсете в бащините имена — там най-вероятно ще го намерите.
Искам да направя само няколко допълнения към организацията на речниковата статия, които отварят изследователски перспективи.
Ако към някое име (лично или фамилно) липсва ударение, то е било регистрирано само в писмени източници. Вижте обясненията на Стефан Илчев в раздела „Извори“. Доуточняванията тук са необходими.
При някои имена (обикновено съкратени лични и производни от тях фамилии) са отбелязани две ударения — по източното и по западното им произношение. Количествените данни в това отношение тепърва трябва да се прецизират. Същото се отнася и за лични имена, при които съвпадат формите за мъжко и за женско име.
Някои лични имена Стефан Илчев е отбелязал със звездичка, например *Бадул, *Кафко — тези имена не са били регистрирани, а са „възстановени“ по съществуващо и регистрирано фамилно име. Чрез тази практика Стефан Илчев е създал фактически изследователски метод за реконструкция на системата от лични имена в по-стари периоди. И ако такива изследвания през шестдесетте години са изглеждали практически неосъществими, днес те са напълно възможни.
 
Аар`он — Ав`еркий 41
Аверн`о — Агл`ая 42
Агле`ида — Адричев 43
Ад`ъриванов — `Ако 44
Ак`ома — Алвадж`иев 45
Алвановски — Алмов 46
`Алов — Ам`и 47
Ам`иджев и Ам`иджин — Англ`ида 48
`Анго — Андр`ушко 49
Андр`юшка — Ант`он 50
Антон`ела — Ар`апнаков 51
Ар`апов и Ар`апски — Ар`ифев (и Ар`ифьов) 52
Ариф`ето — Арт`и 53
Арт`ин — Аст`ахов 54
`Астя — Афрос`ина 55
Афр`уда — А`яров 56
Баба`анин — Баб`уков 57
Бабукч`иев — *Бадул 58
Бад`учев — Байт`оров 59
Байт`ошев — Бал`аска1 60
Бал`аска2 — Балт`ашев 61
Б`алтев — Банджиев 62
Б`анджо — Баракл`иев и Баракл`ийски 63
Баракл`ишев — Б`ар`о 64
Бар`оков — Бат`ал 65
Бат`ан — Бац`ан 66
Бац`ар — Бебечев 67
Бебис — Безц`енка 68
Бейгирдж`иев и Бейгердж`иев — Бел`ешко 69
Белив`анов — Беломуст`аков 70
Белом`ъжов — Б`енджо 71
Б`ендо — Б`ерко 72
Берк`овски2 — Б`ешо 73
Бешов`ишки — Бил`ичев 74
Б`илка — Бислим`овски 75
Б`исмарк — Благов`естка 76
Благод`айка — Бл`ъско 77
Блъсн`ишки — Б`огда2 78
Б`огдан — Б`оджо 79
Бод`илков — Бож`ина 80
Б`ожито — Б`ойка 81
Бойк`ан — Б`олчо 82
Б`ольо и Б`ол`е — Б`онсьо 83
Б`ончо — Боров`ин 84
Боров`ина — Ботуш`анов 85
Ботуш`аров — Браб`орков 86
Бр`авов — Брат`ан 87
Брат`анец — Бра`ян 88
Брег`алница — Бр`усьо 89
Бр`утов — Бр`яско 90
Буал`иев — Б`уздрев и Б`уздров 91
Б`уз`е — Б`ульо 92
Б`уляков и Б`уляшки — Б`урджо 93
Бурадин`яшки — Б`утнев 94
Б`утников — Б`ъдев 95
Б`ъдиков — Бърд`енко 96
Б`ърдо — Б`яла 97
Б`яливанов — Б`ячко 98
Ваабов — Вакл`идов 99
Вакл`иев — Вампордж`иев 100
Вамп`оров и Вамп`орски — Вапц`аров и Вапц`арев 101
В`апцов — Вар`ул 102
Вар`уш — В`атьо 103
Вах`ан — Векилх`арчев 104
Век`ина — В`елчо 105
В`ельо — Венч`ан 106
Венч`ана — Верн`ез 107
*В`ерньо или *В`ерни — В`ешка 108
В`ешко — Викт`орин 109
Викт`ория — Ви`ола 110
Виол`ет — Витл`ям 111
Витл`янка — Влад 112
Вл`ада1 — Вл`асий (и Вл`аси) 113
Вл`асински — В`оин и Во`ин 114
Во`инка — В`оно 115
В`оньо — Врач`ана и Врач`анка 116
Врач`ански — Вулти`яди 117
В`улчо — Възв`ъзов 118
Въздърж`анов — В`ънто 119
В`ънчо — В`ъта 120
Вът`аков — Вячесл`ав 121
Гааз`иев — Гага`узов 122
Гаг`аш — Гайд`ара 123
Гайдардж`иев — Гал`ина 124
Гал`инеков — Г`ана2 125
Ганад`олски — Гарб`ус 126
Гарв`алов — Г`аца 127
Гац`ен — Гез`енчов 128
Гез`еров — Г`ено 129
Генов`ева — Герг`ана 130
Герг`ева — Г`ерчица 131
Г`ерчо — Гизд`ава 132
Г`издата — Г`ита 133
Г`ито — Гл`адния 134
Гл`адо — Говед`арец 135
Говед`аров, Говед`арев и Говед`арски — Голем`анов и Голем`ански 136
Гол`ембатев — Гончаров 137
Г`ончо — Горол 138
Гороламов — Г`оце 139
Гоцем`анов — Гран`ицки 140
Гранич`аров — Григор`ина и Григор`инка 141
Григор`ица — Гр`ошо 142
Грубан — Грънч`ул 143
Гр`ъньо — Г`уйо 144
Г`уйчо — Г`урко 145
Г`урков — Г`ущера 146
Г`уя — Гърбас`анов 147
Г`ърбата — Гърм`илов 148
Гърмод`олов и Гърмод`олски — Гь`орге 149
Гь`орги — Г`юльо 150
Гюл`яшки — Гяв`уров 151
Г`ядин — Г`ящев 152
Даал`иев — Дадарев 153
Дад`ачев и Дад`ачов — Д`алче и Д`алчо 154
Дал`ъкманов и Дал`ъкмански — Д`анеков 155
Дан`ел — Дарии 156
Д`арий — Д`ац`е 157
Д`ацко — Дедлов 158
Дедо — Д`елка 159
Д`елко — Деон`ис 160
Д`епа — Десисл`ава 161
Д`еска — Дж`авков 162
Джаг`ал`ов — Джанкалски 163
Дж`анкардашл`ийски — Джек`отовски 164
Джелал`иев — Джив`ан 165
Дживарл`ийски — Дж`ински 166
Дж`иньо — Дж`ора 167
Дж`орго — Джунгаров 168
Джунджев — Дзв`ерков 169
Дз`его — Дивитл`ийски 170
Дивлянски — Дил`ян 171
Дил`яна — Дим`оков 172
Димол`аров — Дирим`анов 173
Дир`инко — Д`обрен 174
Д`обр`ена — Добропл`одни 175
Добр`осав — Дод`ош 176
Додул — Докузмерджанов 177
Док`узов — Домишл`яров и Домишл`ярски 178
Д`омко — Дорм`уш 179
Дормушл`ийски — Д`оцко 180
Д`оцо — Др`агньо 181
Др`аго — Драгут`ана 182
Драгутин — Др`амчев и Др`амчов 183
Дрангадж`ов и Дрангаж`ов — Др`имка 184
Др`ина — Дрънк`арев и Дрънк`аров 185
Др`ънков — Д`уйо 186
Д`уйчо — Д`ундин 187
Дунд`аков — Д`урлев 188
Дурм`анов — Д`ъбнешки 189
Д`ъбо — Д`ърлевски 190
Д`ърленски — Д`яконов 191
Д`ялка — Д`ячо 192
Ебренов — Ев`иш 193
`Евка — Евтих`ия 194
`Евто — Екимдж`иев 195
Ек`именов — Ел`ин 196
Ел`ина — Ем`ил 197
Емили`ан — Епамин`онд и Епамин`онди 198
Епит`афов — Ерм`енка 199
Ерм`енко — Ефенд`иев и Ефенд`ийски 200
Еф`ендра — Ешп`еков 201
Жаб`ара — Ж`аро 202
Ж`артов — Ж`ельо 203
Ж`еля — Жик`ан 204
Ж`ико — Ж`ота 205
Ж`оте — Ж`ътов 206
Заам`етски — Задг`орски 207
З`адрев — Замф`ирка 208
З`амче(то) — Зар`анков 209
Зар`аф — Захм`анов 210
З`ахо — Згур`иш 211
Зг`уро — З`епа 212
З`ердев — Зих`ирев 213
З`ица — Зм`ейо 214
Зм`ея и Зм`еят — Зор`епски 215
Зорз`опов — З`ъбльов 216
З`ъбов — З`япката 217
Иб`агов — Ив`анко 218
Ивано`ил и Ивану`ил — Ид`аки 219
Иде`ал — `Илва 220
Илв`ан — `Имелов 221
`Имелка — Интиф`ов 222
`Инто — Ис`аки и Ис`акия 223
Исакт`и — Ит`ало 224
Ит`ин — `Ищьо 225
Йерем`ия — Йол`ак 226
Йол`аки — Й`ордо 227
Йоркишев — Й`ошо 228
Каба- — Кавакл`иев и Кавакл`ов 229
Кав`аков — Кадр`ийски 230
Кадр`ински — Кайкамдж`озов 231
Кайкандж`озов — Каламп`уров и Каланп`уров 232
Калапатиров — *Кал`ика 233
Калим`ан — Калм`ука 234
Калнид`олски — К`алфов 235
Калфоров — Камб`уш 236
Камдж`алов — К`анджев, К`анджов и Кандж`иев 237
Кандж`ици — Кап`аков 238
Капал`аков — К`апча 239
Капч`аров — Кар`авчев 240
Карагански — Карал`ашев 241
Карал`еев и Карал`еов — Караул`анов 242
Караулдж`иев — Карл 243
Карл`иев — Карт`инката 244
*К`арто — К`асо 245
Касп`ар — Кат`инчо 246
К`атица — *Кафко 247
*К`афо — Каш`аров 248
Кашекч`иев — Кейшанов и Кейршанов 249
К`ека — К`ендьо 250
Кен`ефка — Керел`ейски 251
Керемед — Керчански 252
К`ерчо — Кечел`иев 253
К`ечера — Ким 254
К`има — Кирал`ина 255
Кир`ан — Кирп`ев 256
Кирпидь`ов — Китк`арски 257
К`итко — Класоб`еров 258
Кл`атев — Кл`интов 259
Клинч`ара — Кн`язовски 260
Кобад`ов — Код`узов 261
Код`уков — Койнарл`ийски 262
Койн`арски — Кок`орков 263
Кокорм`анов — Кол`еш 264
Колеш`ан — Кол`яшев 265
Ком`ан — Конакч`иев и Конакч`ийски 266
Коналиев — К`онто 267
Конт`охов — Копр`ински 268
Копр`ишки — К`орне2 269
Корн`ей — Корш`утов 270
К`орьо — Кост`андовски 271
К`останечки — Котор`ански 272
Которенов — К`ошаджиев 273
Кош`аковски — Кр`адлеков 274
Кр`аешки — Кр`анталиев 275
Кр`антев, Кр`антов и Кр`антовски — Крач`улов 276
Крач`ун — Крив`аков и Крив`ачки 277
Крив`анов — Крист`алка 278
Крист`анов — Крушемиков 279
Кр`ушка — Кр`ъстьо 280
Кръст`ян — Кудлов 281
К`удо — Кук`уда 282
Кук`уев — Кум`ана 283
Куманичл`ията — К`упен 284
К`упения — Курос`анов 285
Куро`янов — Кускеджиев 286
Куск`узов — К`уцар1 287
К`уцар2 — Къвр`ъков 288
Къв`ур — Кърж`илов 289
К`ържо — К`ърцо 290
Кърч`ан — К`ъцел 291
К`ъцо — К`юкюров 292
К`юла — К`юто 293
Кютукч`иев — Кяф`ирка 294
Л`абавия — Л`азар 295
Л`азара — Ламбр`ин 296
Ламбр`ина — Л`апков 297
Лапн`ишаранков — Л`ацо 298
Лач`ански — Лефт`ерка 299
Левт`ина — Л`енчо 300
Л`еньо — Лесич`ерски 301
Лес`ички — Ливанд`и 302
Ливант`ия — Лим`он 303
Лим`она — Лис`ава 304
Лисав`ета — Лоар`ита 305
Лоб`анов — Л`омски 306
Л`она — Лукал`и 307
Лук`ан — Л`уфчев 308
Лух`ушки — Ль`охманов 309
Ль`очко — Л`юнго 310
Люси — Л`яшков 311
М`авел — М`агеро 312
Магл`ена — М`ажев 313
Мажк`аров — М`ака 314
Макав`ей — М`ала 315
Малагански — Мал`ина 316
М`ал`инка — Мам`улев и Мам`улски 317
Мам`улков — Манджаков 318
Мандж`аров — Манл`иев 319
Манлих`ер — Марашл`иев 320
Марв`ак — Мари`ел 321
Мари`ела — Мар`ия-Лу`иза 322
Мари`ян — Мар`ула 323
Марул`есков — М`асов 324
Масрафч`иев — Матр`озов 325
Матр`он — Мач`орски 326
Мачуг`анов и Мачуг`ански — Мез`ин 327
Мезлидж`иски — Менажов 328
Менг`ишев — Мер`имка 329
Мер`ина — М`ето 330
Мет`оди — Меш`инов 331
Мешк`етов и Мешк`етев — Милад`ин 332
Милад`ина и Милад`инка — Мил`инко 333
Милинтев — Милти`яд 334
Милти`яди — М`индо 335
Миндоровски — Мир`ела 336
Мир`ена — Мисловщички 337
М`исльо — Митр`он 338
Митропол`итски — Миц`ан 339
Миц`ангов — Миякл`иев 340
Ми`ярев — М`одро 341
Моз`айко — М`оля 342
М`ома — М`оньо 343
М`ора — М`ото 344
Мотов`илков и Мотов`илов — Мр`ъвков 345
Мр`ъзев — М`ундров и М`ундрев 346
М`ундьо — Мусл`ийски 347
М`усов — Муш`ака 348
Мушам`ов — Мънч`анко 349
М`ънчето — М`ядов 350
М`яна — М`яшков 351
на- — Назл`ънка 352
Н`азо — Н`аньо 353
Напале`он — Н`ато 354
Н`атя — Нег`енцов 355
Нег`ина — Нед`ял 356
Нед`яла — Н`емчов 357
Н`ена — Нехт`ен 358
Нехт`ян — Никл`е 359
Н`иклен — Нин`ак 360
Нин`арков — Н`ов`е 361
Н`овий и Н`овия — Н`ори 362
Н`орка — Нущ`аков 363
Н`ущев — Н`яцо 364
Обаймаков — Общ`ински 365
Овагим — `Ойко 366
*`Ойкьо — Ом`ерски 367
Оморт`аг и Омурт`аг — `Орбов 368
Оргаз`анов и Оргоз`анов — Орф`ей 369
Орф`ея — От`узбиров 370
`Отчев — Ош`инов 371
Па- — П`агалов 372
Паган`ини — П`ако 373
Пак`утев — Палд`ъмов 374
П`але — Памп`ора 375
Памп`ула — П`андерев и П`андеров 376
Мандж`аков — П`анта 377
П`антаджиев, П`антажиев и П`антаджийски — Папал`анов 378
Папал`езов — Парад`ански 379
Парадж`иев — Пард`он 380
П`аре — Парт`ъчев 381
Парумов — Пастармадж`иев 382
Паст`ирко — Пат`оков 383
Патол — Пах`омий 384
Пахтарм`анов и Пахтърм`анов — Паш`ика 385
П`ашиков — Пекалиев 386
Пек`арев — П`ендж`ерков 387
Пендж`уров — Пепел`яшки 388
Пепенджиев — Пер`ото 389
Перош`анов — Пестал`оци 390
Пест`илев — Петр`ан 391
Петр`ана — П`етър 392
Петърн`ейчев — П`еша 393
Пеш`аков — Пил`афов и Пил`афски 394
Пил`ашев — Пип`ерски 395
Пипижанов — Пир`яшки 396
П`иса — Пишелов 397
Пишиков — Платн`ика 398
Пл`ато — Пль`оцов 399
Пльоч`ара — Пойн`аров 400
П`ойноров — Пол`ит 401
Полит`ан — П`ончо 402
П`оньо — П`оро 403
Пород`ински — Похл`упков 404
П`оцко — Прап`инов 405
Праплювков — Преображ`ен 406
Преображ`енски — Приченлиев 407
Причкапов — Просв`ета 408
Просвиров — Пр`яков 409
Прясн`акът — П`умпалов 410
П`уна — П`уца и П`уцата 411
П`уцков — П`ърва 412
Първ`аков — Път`еков 413
П`ътников — П`ято 414
Р`аба — Р`ада1 415
Р`ада2 — Р`адко 416
Р`адла — *Рад`уй 417
Рад`уйчо — Р`айдо 418
Райд`уш — Ракш`иев 419
Ракъдж`иев — Ранд`ел 420
Р`анджа — Рат`ия 421
Рафа`ел — Р`ашка 422
Р`ашко — Р`екинов 423
Рек`ита — Р`ибицов 424
Р`ибников — Р`ина 425
Р`инго — Р`огов 426
Рогов`енков — Роз`инка 427
Роз`ита — Р`омун 428
Ром`уш — Рошк`ев и Р`ошкьов 429
Р`ошко — Р`ужин 430
Р`ужинка — Р`унто 431
Рунтов`алски — Рус`ийка 432
Р`усил`иев — Р`ушо 433
Р`ъбев — Р`яховски 434
Са — С`авка 435
С`авко — С`акадж`иев и С`акадж`ийски 436
Сакак`ушев — Салд`атов 437
Салдж`иев и Салдж`ийски — Самсиколов 438
Самс`он — С`апо 439
Сап`ой — Сард`арев 440
Сард`е — С`ачко 441
Сачмал`иев и Съчмалиев — Светост`аки 442
Свет`улков — Севастоп`улов 443
Севат`ия — Седм`аков 444
С`едо — Сел`има 445
Селим`ински — Сепар`евски 446
Сепетл`иев — Серс`емов 447
С`ертев и С`ертов — Сивол`ин 448
С`иврев — С`има 449
Сим`ан — Синитч`ийски 450
С`иния — Сир`яков 451
Сир`ян — Ск`облеков 452
Ск`обо — Ск`ърцов 453
Ск`ърчев — Слав`янка 454
Слав`янов2 — Сматрак`алев 455
См`еда — См`ялов 456
См`яхов — Сол`ачки 457
Солв`ея — С`от`е 458
Сот`ир — Спас`ена 459
Спас`ения — Сребр`ин 460
Сребр`ина — Ставр`уда 461
*Ставр`ул — Ст`аменка 462
Ст`аменко — Станк`е 463
Станкинов — Стаф`идов 464
Стаф`иткин — Ст`ипчо 465
Стирян — Стол`инчо и Стол`инче 466
Столица — Стр`ат`ия 467
Стр`атко — Стр`инкин 468
Строволемов — С`убашев и Субаш`иев 469
Суб`ашки — С`уравио 470
Суратл`иев — С`ъбко 471
С`ъбо — С`ърлов 472
С`ърма — С`яро 473
Таб`аков — Т`аки 474
Т`акия — Т`амчо 475
Т`ана — Тар`аков 476
Таракч`иев — Тар`ушко 477
Тархандж`иев — Тат`ян 478
Тат`яна — Теанф`ил 479
Т`евдо — Телл`иев 480
Т`елман — Тен`уша 481
Т`енчо — Терджум`анов и Тержум`анов 482
Т`ере и Т`ерьо — Т`игров и Т`игъров 483
Т`ика — Т`инторов 484
Тинт`ява — Т`ихул 485
Т`ихула — Тодор`ик 486
Тодор`ин — Т`олич 487
Т`олия — Тонашки 488
Тонгов — Топ`оров 489
Топ`орчев и Топ`орчов — Т`орчо 490
Т`орчев — Т`ошко 491
Тошм`аков — Тр`ашков 492
Трашл`иев — Тр`инго 493
Тринд`афил — Тропчиев 494
Тр`осков — Тр`уцеков 495
Тр`уцо — Т`уечки и Т`уешки 496
Т`ужов — Т`уно 497
Тунс`узов — Туртум`анов 498
Туртур`иков — Т`ушо 499
Тушул — Т`ърньо 500
Търн`ян — Т`яна 501
Т`янка — Тяпенцов 502
`Уба — Ук`алски 503
`Уко — Ур`ишов 504
Уркуз`унов — Уш`авов 505
Ушаг`елов — У`юров 506
Фаби`анка — Фараз`ов 507
Фараз`ъмски — Фер`атов 508
Ф`ерго — Ф`идреков 509
Ф`идьо — Фил`она 510
Фил`онка — Ф`ичето 511
Ф`ичка — Ф`орьо 512
Ф`ота — Фр`енка1 513
Фр`енка2 — Фурш`и 514
Ф`усков — Ф`ъшко 515
Х`абов — Х`айнрих 516
Х`айрев и Хаирь`ов — Х`анчо 517
Хан`ъмов — Харс`ъзов 518
Харт`арски — Хеомия 519
Херакл`ия — Хитр`идов 520
Хитр`илов — Хран`исл`ава 521
Хр`анко — Христим`ир 522
Христ`ина — Х`убавка 523
Х`убавски — Х`юлюпчо 524
Цабала — Ц`ано 525
Цан`оя — Цв`ейо 526
Цвекл`ов и Цв`еклев — Цекул 527
Цек`ун — Ц`ивнев 528
Циган`аров — Ц`инцев и Ц`инцов 529
Ц`иов — Ц`она1 530
Ц`она2 — Ц`укьо и Ц`уке 531
*Ц`ула — Ц`ъро 532
Ц`ърцаров — Ц`ъцъров и Ц`ъцаров 533
Чобр`анов — Ч`ала 534
Чалак`анов — Чаил`иеца 535
Ч`ано — Числ`ав 536
Часовник`аров — Чакърл`иев и Чакърл`ийски 537
Чек`ърски — Чепенков 538
Чепер`игов — Чер`енски 539
Ч`ерепов — Чернок`ожев и Черник`ожов 540
Чернок`озов — Чешмедж`иев 541
Чешмендж`иев — Ч`инка 542
Ч`инко — Чиф`утов 543
Чиф`утина — Ч`око 544
Чокобал`иев — Чопар`ин 545
Чопкошев — Чубр`авичка 546
Чибр`ика — Ч`уле 547
Ч`улеков — Ч`уро 548
Чурол`еев — Ч`яна 549
Шабалин — Шалав`ардин 550
Шалав`арков и Шалав`аров — Ш`ани1 551
Ш`ани2 — Ш`арко 552
Шарлагандж`иев — Шег`енов 553
Ш`егов — Шера`илов 554
Шерапч`иев — Шик`е 555
Шикер`имов — Шип`аров и Шип`арев 556
Шип`ерков — Ш`ияков 557
Ш`иячки — Ш`оле 558
Ш`олеков — Ш`ошко 559
Ш`ошлев — Шум`ан 560
Шум`анко — Шур`упов 561
Ш`урьо — Шюл`юшев 562
Щ`абеков — Щ`ирко 563
Щир`яков — Щ`ътов 564
Ъгл`енски — `Ърсе 565
`Юбен — Юн`ака 566
Юн`ачито — Юшенл`ийски 567
`Ябълка — Ядж`иев 568
`Ядков — `Ямбол 569
`Яамбол`иев — Янозл`иев и Янузл`иев 570
Янор — Ярм`ила 571
`Яро — `Яшо 572