Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Библиотека > Библиотека Радослав Мутафчиев

 

Библиотека Радослав Мутафчиев

Този раздел от библиотеката стана възможен с помощта на Любен Мутафчиев, Елена Тодорова и Мирена Янакиев. На тях аз изразявам голямата си благодарност.

Известно е, че Радослав Мутафчиев и Мирослав Янакиев по много теми са работили в близко сътрудничество, обменяли са и данни, и опит. Та си мисля, че едно по-детайлно изследване на взаимоотношенията между двамата изследователи би било твърде полезно за близката история на българската лингвистика.

А. И.

Мутафчиев, Р. Промени в лексиката на българския език след 9 септември. Език и литература, V (1950), № 2, с. 127–136 (съвместно с Кети Анкова). [djvu] [един файл]
Мутафчиев, Р. Лексика и типични фразеологични съчетания в творчеството на Христо Смирненски с оглед към идеологията му. Известия на Института за български език, кн. III, 1954, с. 61–100. [djvu] [един файл]
Мутафчиев, Р. Народностният характер на Вапцаровата поетична реч. Език и литература, XII (1957), № 4, с. 253–263. [djvu] [един файл]
Мутафчиев, Р. Синонимите в българския език. Известия на Института за български език, кн. VI (1959), с. 39–64. [djvu] [един файл]
Мутафчиев, Р. Към въпроса за управлението на думата в лексикографската работа. Български език, XI (1959), № 4–5, с. 369–380. [djvu] [един файл]
Мутафчиев, Р. Езикът на Вапцаровата поезия. Родна реч, III (1959), № 10, с. 9–12. [djvu]
Мутафчиев, Р. Синтактично-стилни особености на Вапцаровата поезия. Език и литература, XV, 1960, № 2, с. 116–123. [djvu] [един файл]
Мутафчиев, Р. Към въпроса за лексикалното значение на думата. Езиковедско-етнографски изследвания в памет на акад. Ст. Романски. София, 1960, с. 293–308. [djvu] [един файл]
Мутафчиев, Р. Сегашно историческо време като заместник на минало свършено и несвършено време в съвременния български език. Език и литература, XV (1960), № 5, с. 338–355. [djvu] [един файл]
Мутафчиев, Р. Някои основни положения при съставяне на речник на синонимите в съвременния български език. Български език, X (1960), № 5, с. 410–419. [djvu] [един файл]
Мутафчиев, Р. Смяна на глаголните времена в разказ за минали събития. Български език, XI (1961), № 4, с. 308–321. [djvu] [един файл]
Мутафчиев, Р. Наблюдения върху промените в смисловата структура на думите с оглед към синонимните системи в езика. Известия на Института за български език, кн. VIII (1962), с. 525–535. [djvu] [един файл]
Мутафчиев, Р. Някои статистически наблюдения върху стила на българската мемоарна литература от последното десетилетие на миналия век. Славистичен сборник (По случай V Международен конгрес на славистите в София), София, 1963, с. 263–284. [djvu] [един файл]
Мутафчиев, Р. Език и стил на Вапцаровата поезия. София, 1963, 118 стр. (2. преработено и допълнено изд.) [djvu] [един файл] (корица).
Мутафчиев, Р. Сегашно историческо време в съвременния български език (Граматико-стилистично проучване на една морфологична категория). София, 1964, 150 стр. [djvu] [един файл] (корица).
Мутафчиев, Р. Статистическо разпределение на глаголни форми. Език и литература, XX (1965), кн. 2, с. 11–25. [djvu] [един файл]
Мутафчиев, Р. Фреквентен речник (същност и значение). Български език, XV (1965), № 2, с. 153–161. [djvu] [един файл]
Мутафчиев, Р. Статистически наблюдения върху стила на българската мемоарна литература от последното десетилетие на миналия век. Известия на Института за български език, XIV, 1967, с. 43–102. [djvu] [един файл]
Мутафчиев, Р. Система на глаголните времена в разказ за минали, сегашни и бъдещи събития. Известия на Института за български език, кн. XVI, 1968, с. 587–596. [djvu] [един файл]
Мутафчиев, Р. Статистическото разпределение на глагола в български и руски художествен текст. Славянска филология, XI, 1968, с. 163–176. [djvu] [един файл]
Мутафчиев, Р. Възможности за прилагане на статистическия анализ в лингвистиката. Български език, XVIII (1968), № 1, с. 23–29. [djvu] [един файл]
Мутафчиев, Р. Количествена организация на художествен текст по отношение на местоименията в съвременния български език. Известия на Института за български език, XIX, 1969, с. 549–560. [djvu] [един файл]
Мутафчиев, Р. Лингвистичното изследване в светлината на синхронния и диахронния анализ.. Български език, XX, 1970, кн. 1, с. 20–31. [djvu] [един файл]
Мутафчиев, Р. Основни статистически характеристики в лингвистичното изследване. Български език, XX, 1970, кн. 5, с. 466–471. [djvu] [един файл]
Мутафчиев, Р. Анализ на лексиката по семантични полета. Език и литература, XXVI, 1971, № 2, с. 27–38. [djvu] [един файл]
Мутафчиев, Р. Структура на лексиката в български художествен и публицистичен текст. Известия на Института за български език, кн. XXI (1972), с. 3–71. [djvu] [един файл]
Мутафчиев, Р. За точното описание на лексикалното значение на думите. Език и литература, XXVII (1972), № 5, с. 43–52. [djvu] [един файл]
Мутафчиев, Р. Субективна оценка на честотите на думите при здрави и при болни с афазия от съдов произход. Неврология, психиатрия и неврохирургия, XI (1972), бр. 1, с. 16–23 (съавтор). [djvu]
Мутафчиев, Р. Сравнение на речниковия състав на текстовете въз основа на корелационния анализ. Български език, XXII (1972), № 4, с. 359–362. [djvu]
Мутафчиев, Р. Статистическа еднородност на текстовете. Славянска филология, т. 12. София, 1973, с. 211–219. [djvu]
Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 15.VII.2015
Последна редакция: 29.IV.2023
Съобразено с
html5/css3