Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Библиография

 

Библиография на трудовете на професор Мирослав Янакиев

1943

Предания за исторически лица в българските народни умотворения. В: Известия на Семинара по славянска филология при Университета в София, кн. VIII и IX за 1941–1943, София, 1948, с. 411–606 [съвместно с Анка Димитрова] [djvu] [един файл]. [Забележка: Томът очевидно е набран преди 1944 г. със стария правопис, но по някакви причини е отпечатан през 1948 г. През учебната 1943/1944 г. М. Янакиев е студент в първи курс.]

1947

Рецензия: Нов труд по социална диалектология: Ст. Стойков. Софийският ученически говор (принос към българската социална диалектология). Годишник на Софийския университет, XLII, 1946. В сп.: Език и литература, II, 1947, № 2, с. 58–60. [djvu]

Рецензия: Книга за Никола Йонков Вапцаров: Сборник Никола Йонков Вапцаров. Статии, спомени, стихотворения. Съставил Младен Исаев. Издание на Камара на народната култура. София, 1947. В сп.: Език и литература, II, 1947, № 5, с. 57–58. [djvu]

1948

Рецензия: Една нова поема (рецензия за поемата на Мл. Исаев „Поема за винтовката“). В. сп.: Език и литература, ІІІ (1948), № 2, с. 154–155.

Стиховият ритъм на Никола Йонков Вапцаров. В сп.: Език и литература, III, 1948, № 3, с. 93–109. [pdf] [djvu] [vert.zip] (вж. разясненията — А. И.).

Рецензия: Към ревизия на правописа. Ст. Стойков. Ятовият въпрос в новобългарския книжовен език. Годишник на Софийския университет, XLIV, 1948. В сп.: Език и литература, III, 1948, № 5, с. 301–304. [djvu]

1949

Рецензия: Другари и врагове, разкази от Вичо Иванов. В. сп.: Септември, № 2, с. 151–153.

Творческото израстване на Никола Вапцаров. В. сп.: Септември, № 8, с. 118–123.

1951

Конференция по въпросите на българския правопис. В сп.: Септември, № 6, с. 159–163. [djvu]

1952

Турският език и сродството му с останалите тюркски езици. Издадено в турски превод от турския отдел на Министерството на просветата през 1952 г., 24 стр.

1954

За по-съвършена българска реч в дописките. В сп.: Работническо-селски дописник, кн. 2, с. 16.

За кандидат-студентските писмени изпити по български език през 1954 г. В. сп.: Висше образование, кн. 2, с. 1–7.

За реда на думите в изречението. В сп.: Работническо-селски дописник, № 6, с. 27–30. [html]

На борба за по-висока езикова култура! В сп.: Младеж, № 8, с. 38–42. [html]

Академик А. Теодоров-Балан на 95 години. Във в.: Вечерни новини, 28.Х.1954 г., бр. 255.

1955

Деепричастие, причастие, отглаголно съществително. (Лекция пред редакторския колектив на изд. „Наука и изкуство“). София, 12 с.

Глаголът. (Лекция пред редакторския колектив на изд. „Наука и изкуство“). София, 15 с.

В единствено или в множествено число? Във в.: Вечерни новини, бр. 66, 19 март 1955. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 191.] [html] [pdf]

„Българска диалектология“ от проф. Стойков. Във в.: Софийски университет, 1.V.1955, № 5.

Против сквернословието. В сп.: Младеж, № 10, с. 29–33. [html]

1956

Старобългарски език. Текстове и речник. София, 196 с. [съвместно със Стоян Стоянов] (2. изд. 1960; 3. изд. 1965; 4. изд. 1972; 5. изд. 1976). [djvu] [един файл]

Отзиви: М. Лилов. Нова старобългарска христоматия. В сп.: Български език, VIII, 1958, № 2. [djvu]

На езикови теми. Във в.: Вечерни новини. Бюлетин за нашия дописник и кореспондент, № 3, с. 8–11.

На езикови теми. Какво е това стилистика. Във в.: Вечерни новини. Бюлетин за нашия дописник и кореспондент, № 4, с. 8–11. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 192–196.] [html] [pdf]

Стилистични фигури. Във в.: Вечерни новини. Бюлетин за нашия дописник и кореспондент, № 5, с. 11–15. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 197–201.] [html] [pdf]

Тропи. Във в.: Вечерни новини. Бюлетин за нашия дописник и кореспондент, № 6, с. 7–12. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 202–207.] [html] [pdf]

Грешки, които се допускат в желанието да бъдем кратки. Във в.: Вечерни новини. Бюлетин за нашия дописник и кореспондент, № 7, с. 7–10. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 208–212.] [html] [pdf]

Стилистично разслояване на езиковите средства. Във в.: Вечерни новини. Бюлетин за нашия дописник и кореспондент, № 8, с. 10–14. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 213–218.] [html] [pdf]

Рецензия: Български тълковен речник. София, 1955. В сп.: Септември, № 5, с. 153–157.

1957

Предлозите в българския език. (Лекция пред редакторския колектив на изд. „Наука и изкуство“). София, 12 с. [djvu] [един файл]

Наблюдения над езиковите особености в публицистиката на Гаврил Георгиев. В сб.: Известия на висшата партийна школа „Станкe Димитров“ при ЦК на БКП, кн. 1. с. 230–260 [= Език и стил на българските писатели, т. I, София, 1962, с. 497–526]. [djvu] [един файл]

Азбуките, с които си служат славянските нации. Във в.: Учителско дело, бр. 42, 22 май 1957.

Рецензия: Самоучител по български език за поляци: Samouczek języka bułgarskiego. Fr. Sławski, S. Radewa. Warszawa. В сп.: Език и литература, XII, 1957, № 3, с. 232–234.

Как трябва да се използва този речник. Предговор към: Българско-турски речник. Съст. Г. Класов, С. Николов. София, с. V–XX (2 изд. 1992). [djvu] [един файл]

1958

Конспекти от лекциите на курса по българска граматика и стилистика. София, 40 с.

За подчертаването при синтактичния разбор. В сп.: Български език и литература, I, 1958, № 4, с. 41–45. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 369–374.] [pdf]

Типични стилно-езикови грешки. Неправилно пропускане на подлог. В сп.: Български език и литература, I, 1958, № 6, с. 3–9. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 219–227.] [pdf]

Курсовите работи на студентите филолози. Във в.: Софийски университет, год. VІІ, бр. 5 (65) от 25.ХІІ.1958.

1959

За някои словоредни слабости в нашата писмена езикова практика. В сп.: Език и литература, XIV, 1959, № 2, с. 97–110. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 25–41.][pdf]

Наблюдения над стиха на Христо Смирненски. В сп.: Език и литература, XIV, 1959, № 3, с. 194–201.

Типични стилно-езикови грешки. Неправилни брахилогии на определяемото и на члена. В сп.: Български език и литература, II, 1959, № 2, с. 12–20. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 228–236.] [pdf]

Трябва ли да съществува „журналистически стил“. В сп.: Български журналист, № 2, с. 20–21.

Благозвучен ли е българският език? В сп.: Пионерски ръководител, № 5, с. 25. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 237–239.] [html] [pdf]

За тазгодишните кандидат-студентски писмени работи по български език и литература. Във в.: Учителско дело, бр. 88/27 октомври. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 375–378.] [html]

„Вертолет“ или въртолет. В сп.: Език и литература, XIV, 1959, № 5, с. 408–409 [в: Христо Първев. Христоматия по практическа граматика на българския език. София, 1971, с. 173–175; = в: Христо Първев. Христоматия по езикова култура. София, 1980, с. 265–267]. [html] [pdf] (вж. бележката — А. И.)

Съществува ли начупен стих? В сп.: Език и литература, кн. 1, с. 66.

Стилно-езикови недостатъци в дописките на радиокореспондентите. В бюлетин „Радиокореспондент“, кн. 2.

Още веднъж за „начупения“ стих. В сп.: Език и литература, № 4, с. 326–328.

Начинът да се спасим от шаблоните. В бюлетин „Радиокореспондент“, кн. 8.

1960

Двоеточие между израз, означаващ някаква работа, и имената на тези, които я вършат. В сп.: Български език и литература, 1960, № 1, с. 59–60. [= в: Христо Първев. Христоматия по практическа граматика на българския език, София, 1971, с. 81–84; = в: Христо Първев. Христоматия по езикова култура. София, 1980, с. 89–91]. [pdf]

Разговор с вашите писма. Във в.: „Септемврийче“, бр. 22 (1030) от 16.ІІІ.1960, с. 1.

Българско стихознание. София, 232 с. [djvu] [един файл] [vert.zip] (вж. разясненията — А. И.).

Отзиви: Н. Георгиев, Ив. Добрев. Във в.: Студентска трибуна, бр. 19/24 януари 1961 [djvu]; Н. Митев. Достойнства и слабости на един труд. Във в.: Литературни новини, бр. 4/5 май 1961; Ив. Спасов. Полезно стиховедско изследване. Във в.: Учителско дело, бр. 3/21 януари 1961; Ст. Стоянов. Ценен научен труд по българско стихознание. В сп.: Език и литература, XVI, 1961, № 2; Ат. Славов. Още за ритмичната структура на българския стих (По повод книгата на М. Янакиев „Българско стихознание“). В сп.: Литературна мисъл, V, 1961 (ноември), кн. 5, С., с. 150–162 [djvu] [един файл]; Ил. Бояджиев. Още едно мнение за „Българско стихознание“. В сп.: Септември, 1962, № 2; И. И. Ревзин, В. Н. Топоров. Новое исследование по стиховедению. В сп.: Вопросы языкознания, 1962, № 3. с. 126–131 [pdf]; Л. Георгиев. От университета трябва да се започне. В сп.: Пламък, 1962, № 3, с. 74–80 [djvu] [един файл]; Ц. Младенов. Една естетска оценка за нашата филологическа наука. В сп.: Език и литература, XVII, 1962, № 1, с. 53–62 [djvu] [един файл]; Л. Георгиев. Възкресяване на формализма. В сп.: Пламък, 1963, № 6, с. 106–111 [djvu] [един файл].

1961

Да си служим с ясни и точни изрази. Във в.: Вечерни новини, бр. 2924/20, януари 1961.

Да тачим и събираме езиковите богатства на народа си! В. сп.: Родна реч, № 2, с. 44–45. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 379–383.] [html] [pdf]

Дихотомизмът в езиковото изследване. В сп.: Език и литература, XVI, 1961, № 1, с. 53–55. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 72–76.] [html] [pdf]

Език, код, диалект, стил. В сп.: Език и литература, XVI, 1961, № 2, с. 63–64. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 77–79.] [html] [pdf]

Морфема, семема, морфа, аломорфа. В сп.: Език и литература, XVI, 1961, № 4, с. 66–67. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 80–82.] [pdf]

За обекта на лингвистиката и за някои нейни основни понятия. В сп.: Език и литература, XVI, 1961, № 5, с. 41–49. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 83–96.] [pdf]

Съкровищница на езика ни. В сп.: Родна реч, № 9, с. 45–47.

1962

Българските глаголни форми, с които се съобщава за минали събития, и начините за превеждане на руското „прошедшее время“. В сп.: Български език и литература, V, 1962, № 2, с. 3–10. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 97–106.] [html] [pdf]

За грамемите, наричани в българската граматика „сегашно време“ и „бъдеще време“. В сб.: Известия на Института за български език, кн. VIII, с. 419–432. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 107–121.] [djvu] [един файл]

За вероятностен модел на сравнително-историческото езикознание. В сп.: Език и литература, XVII, 1962, № 5, с. 1–14. [djvu] [един файл]

Мохамед трябва да отиде при планината. Във в.: Литературен фронт, бр. 34/23 август. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 384–388.] [html] [pdf]

Рецензия: Моско Москов. Ръководство за изучаване на българския правопис. София, 1962. Във в.: Литературни новини, бр. 33/1 август 1962.

Как трябва да посрещнем 1963 година. Във в.: Софийски университет, X, 1962, бр. 8 (105), 1 март 1962.

Провери сам дали си истински отличник. Във в.: Студентска трибуна, XIII (1962), бр. 26 (327), 20 март.

1963

Некоторые перспективы точного сравнительного изучения стиха в славянских языках. В сб.: Славянска филология, т. IV, София, с. 149–175.

Нови прояви на съживения интерес към науката за стиховата реч в Съветския съюз. В сп.: Език и литература, XVIII, 1963, № 2, с. 75–79. [djvu]

Основы теории орфографии. В сп.: Вопросы языкознания, № 5, с. 47–57. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 124–137; прев. Основи на правописната теория. В сб.: Помагало по български правопис и пунктуация. Съст. Р. Ницолова, В. Радева. София, 1980, с. 56–70.] [pdf]

За „математическата лингвистика“. В сп.: Език и литература, XVIII, 1963, № 4, с. 82. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 122–123.] [html] [pdf]

1964

Записки по стилистика на българския език (За студентите от IV курс българска филология). София, 104 с. (циклостил). (2. изд. 1965; 3. изд. 1970; 4. изд. 1975). [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 267–366.] [pdf]

Теория орфографии и речь. В сп.: Вопросы языкознания, № 1, с. 61–74. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 138–155.] [pdf]

Как да направим по-ефективно езиковото обучение. В сп.: Проблеми на висшето образование, № 3, с. 41–44. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 389–393.] [html] [pdf]

Рецензия: И. Сукиасова. Язык и стиль пародий Козьмы Пруткова. Лексико-стилистический анализ. Тбилиси, 1964. В сп.: Език и литература, XIX, № 6, с. 92–93.

1965

За учене възраст няма. Във в.: Yeni ışık — Нова светлина [съвместно с Б. Кръстев].

1966

Стилистика на българския език. Учебник за IX клас на средните политехнически училища. Ч. I. София, [съвместно с Д. Иванов], 44 с.

Стилистика на българския език. Учебник за IX клас на средните политехнически училища. Ч. II. София, [съвместно с Д. Иванов], 43 с.

1967

Стилистика на българския език. Учебник за IX клас на базовите общообразователни трудово-политехнически училища. София, 100 с. [съвместно с Д. Иванов] (2. изд. 1969).

Да се реабилитира езикът на Раковски. „Георги Сава Раковски. Възпоменателен лист“. София, 19 октомври 1967.

Езикова култура. Във в.: Народна армия, бр. 5767/9 май 1967.

Имат ли пресечни точки математика и лингвистика? (Беседа). Във в.: Народна младеж, бр. 133/8 юли 1967.

Certain Quantitative Linguistic Characteristics of Aphasias [with P. Ovcharova, R. Raichev, Ts. Geleva, B. Baikushev]. In: Proceedings of the Postgraduate Medical Institute ISUL. Sofia, Vol. XIV, рр. 101–106.

1968

Общи въпроси от езикознанието с оглед на българския език (Опитно учебно помагало за учители). София, 36 с. [съвместно със Ст. Кабасанов].

Сопоставление некоторых количественных характеристик славянских языков. В сб.: Славянская филология, т. VII, МГУ, с. 58–77 [съвместно с Н. В. Котова]. [djvu] [един файл]

Проблеми, които не търпят отлагане. В сп.: Пламък, № 6, с. 3–6. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 394–400.] [html] [pdf]

Попытка создания генерирующей модели словообразования на основе языка-посредника при автоматическом переводе. В сб.: Славянска филология, X, София, 1968, с. 163–176 [съвместно с А. Людсканов]. [djvu] [един файл]

Некоторые квантитативно-лингвистические характеристики афазий. В сп. Вопросы психологии, 1968, № 3, с. 90–93 [съвместно с П. Овчарова, Р. Райчев, Цв. Гелева]. [djvu]

1969

Проблеми на програмираното обучение по филологическите предмети. В сп.: Проблеми на висшето образование, 1969, № 1, с. 39–43. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 401–407.] [pdf]

Българска стилистика. В сп.: Български език, XIX, 1969, № 4–5, с. 388–390. [djvu] [pdf]

1970

Програмиран учебник по правопис на българския език. Ч. I. София, 484 с. [съвместно с Т. Владимирова].

О некоторых принципах эдиционной палеославистики. В сп.: Советское славяноведение, № 6, с. 58–64 [съвместно с Н. В. Котова]. [pdf]

Изказване по докладите на H. Kučera и M. Tešitelová. „VI Mezínárodní sjezd slavistů v Praze. 1968 Akta sjezdu“, т. I, Praha, с. 112.

1971

Опит за програмиране на обучението по правопис. София, 268 с. [съвместно с Т. Владимирова]. [djvu] [един файл], обложка и корица.

Стилистика на българския език (Помагало за ученици от горния курс). София, 100 с. [съвместно с Д. Иванов] [djvu] [един файл] (2. изд. 1972, 3. допълнено изд. 1973).

Рецензия: Книга за безпредложните употреби на падежните форми в старобългарски и среднобългарски: Е. В. Чешко. История болгарского склонения. Москва 1970. В сп.: Български език, XXI, 1971, № 4, с. 377–389. [djvu] [един файл] (Отговор на Е. В. Чешко в сп.: Български език, XXV, 1975, № 1, с. 85–91 [djvu]).

1972

Рецензия: Книга за някои видове глаголни форми в българските евангелски текстове от X до XX в.: И. К. Бунина. История глагольных времен в болгарском языке. Времена индикатива. Москва 1970. В сп.: Български език, XXII, 1972, № 6, с. 577–585. [djvu] [един файл]

1973

Глоттометрический подход к вопросу о близости славянских языков. В сб.: Славянская филология, т. IX, МГУ, с. 238–260. [съвместно с Н. В. Котова]. [djvu] [един файл]

Мисли за глотометрията на собствените имена. В сп.: Български език, XXIII, 1973, № 6, с. 508–512. [djvu]

1974

Български език (Учебник за VIII клас на общообразователните трудово-политехнически училища). София, 160 с. [съвместно с К. Попов, Л. Андрейчин, Ст. Стойков, Д. Иванов] (2 изд. 1978). Раздел Стилистика, с. 105–144.

За фразовото ударение в изрази, съдържащи форми в минало предварително време. В сб.: В памет на проф. Ст. Стойков. Езиковедски изследвания. София, с. 119–120. [djvu]

За изговорните стилове на българския език. В сп.: Български език, XXIV, 1974, № 6, с. 561–562. [djvu] [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 240–242.] [html] [pdf]

По-близо до живата езикова практика. Във в.: Учителско дело. бр 20/14 май 1974 [съвместно с Л. Андрейчин, Т. Владимирова].

Групите ЪР-РЪ и ЪЛ-ЛЪ в българския език. Диапозитиви (36 бр.) с методическо указание. София, 12 с. [съвместно с Т. Владимирова].

1975

Как да редактираме собствено съчинение. София, 104 с. [djvu] [един файл] [вж. и Как да редактираме свой или несвой текст. София, 1994]

Отзиви: К. Димчев. В сп.: Български език, XXVI, 1976, № 5 [djvu]; М. Иванов. В сп.: Български език и литература, XIX, 1976, № 2.

Обучение на деца от небългарски произход в детската градина. София, I свитък, 204 с.; II свитък, 240 с. [съвместно с Т. Владимирова, Сн. Македонска].

Стилно-езикови похвати, I част. Повторение. Табла (16 бр.) [съвместно с Р. Новачкова]

Методическо указание за работа с таблата „Стилно-езикови похвати, I част, повторение“. София, 12 с. [съвместно с Р. Новачкова].

1976

За грамемите, наричани в българската граматика „сегашно време“ и „бъдеще време“. В сб.: Помагало по българска морфология. Глагол. Съст. П. Пашов, Р. Ницолова. София, 1976, с. 230–251. [pdf]

„Числото“ в българската глаголна парадигма и морфемният му израз. В сп.: Български език, XXVI, 1976, № 1–2, с.76–82. [djvu] [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 162–168.] [html] [pdf]

Какво е най-удобно да съпоставяме количествено в славянските езици. В сп.: Бюлетин за съпоставително изследване на българския език с други езици, I, № 1, с. 27–39. [съвместно с Н. В. Котова] [djvu] [един файл]

О „силе“ межморфемной связи. В сб.: Использование математических моделей и электронных вычислительных машин в лингвистике. Сборник докладов Первой национальной конференции по использованию математических моделей и электронных вычислительных машин в лингвистике. Варна 3-9 мая 1975. София, с. 65-70. [съвместно с Н. В. Котова, К. Найденов, М. Котаров]. [djvu]

О количественном основании лингвистических классификаций. В сб.: Использование математических моделей и электронных вычислительных машин в лингвистике. Сборник докладов Первой национальной конференции по использованию математических моделей и электронных вычислительных машин в лингвистике. Варна, 3–9 мая 1975. София, с. 105–109. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 169–172.] [html] [djvu]

Характеристика на проекта за нова учебна програма по български език и литература в ЕСПУ. В сб.: Известия на научноизследователския институт по образованието „Тодор Самодумов“, т. XXIX, кн. 1, с. 164–195 [съвместно с Л. Андрейчин, Е. Котова, Т. Владимирова].

1977

Стилистиката и езиковото обучение. София, 256 с. [djvu] [един файл]

Отзиви: К. Димчев. Проблемите на езиковото обучение в един труд по стилистика. В сп.: Български език и литература, XXII, 1979, № 1; Р. Новачкова. Труд с теоретическо и практическо значение. Във в.: Учителско дело, бр. 2/16 януари 1979; Т. Владимирова. В сп.: Български език, XXIX, 1979, № 1, с. 81–83 [djvu]; Г. Герджиков. Методологическите основи на едно лингвистическо учение. В сп.: Септември 1981, № 8, № 9; Ю. М. Лотман. Във в.: Литературен фронт, бр. 11/18 март 1982; Светомир Иванчев. В сп.: Съпоставително езикознание, 1983, № 2, с. 91–93. [pdf] [djvu]

1978

О многообразии морфем в славянских языках. В сб.: Славянская филология, т. Х, МГУ, с. 3–27. [съвместно с Н. В. Котова]. [djvu] [един файл]

Глотометрията експлицира основите на съпоставителната лингвистика. В сп.: Съпоставително езикознание, III, 1978, № 3, с. 3–15 [съвместно с Н. В. Котова]. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 173–188.] [pdf]

ВКС. Банка килофони на списание „Съпоставително езикознание“. В сп.: Съпоставително езикознание, III, 1978, № 3, с.76–82 [неподписано]. [djvu] [един файл]

Съществителни собствени имена от глотометрическо гледище. В сб.: Помагало по българска морфология. Имена. Съст. П. Пашов. София, с. 56–62. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 156–161.] (Препечатка с малки изменения и добавки на ст. Мисли за глотометрията на собствените имена. Български език, 1973, кн. 6, с. 508–512.). [pdf]

1979

Българският език в Московския университет „М. В. Ломоносов“. В сп. Съпоставително езикознание, IV, 1979, № 3, с. 76–81. [djvu] [един файл]

Буквар (експериментален учебник за шестгодишни деца). София, 112 с. [съвместно с Бл. Сендов, Г. Ангушев, Т. Бояджиев, М. Ганчев, Вл. Мурдаров, Р. Новачкова, Б. Пенков, В. Петров] (2. изд. 1980; 3. изд. 1981). [pdf]

Отзиви: Вл. Георгиев. Преодоляване на съмненията. Във в.: Поглед, бр. 49/3 декември 1979; Т. Тодорова. При шестгодишните първокласници. Във в.: Труд, бр. 8/12 януари 1980; Сн. Гутуранова. В училище на шест години. Във в.: Учителско дело, бр. 15/16 април 1980.

Редактирането като начин за изясняване на лингвистични понятия. В сб.: Съвременни проблеми на обучението по роден език. София, с. 7–13. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 243–264.] [pdf]

Глотометрия на фонетичните стойности на буквата а в историята на българския език. В сб.: Изследвания върху историята и диалектите на българския език. Сборник в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев. София, с. 244–249 [съвместно с Н. В. Котова]. [djvu] [един файл]

Морфема „демонстративное т“ в истории болгарского языка (глоттометрическая характеристика). В сб.: Славянская филология, т. XI, МГУ, с. 75–87 [съвместно с Н. В. Котова]. [djvu] [един файл]

Разбират ли ни, когато говорим (филм-новела) — режисьор Д. Хинов.

1980

Български език (Учебник за институтите за начални учители). София, 484 с. [съвместно с К. Попов, Ст. Стоянов]. Раздел Практическа езикова стилистика, с. 437–474.

Български език (Учебник за VIII клас на единните средни политехнически училища). София, 88 с. [съвместно с Р. Новачкова, Ив. Попов]. [djvu] [един файл]

Отзиви: Н. Хайтов. Редигенди, проценти… и тъжни моменти за българския език. Във в.: Литературен фронт, бр. 43/24 октомври 1980; бр. 44/31 октомври 1980; Г. Герджиков. В сп.: Септември, 1981, № 8, № 9; Н. Хайтов. Вълшебното огледало. София, 1981; Ю. М. Лотман. Във в.: Литературен фронт, бр. 11/18 март 1982.

Обучението по български език в осми клас на ЕСПУ (Материали в помощ на учителя). София, 64 с. [съвместно с Р. Новачкова, Ив. Попов]. [djvu] [един файл]

Буквар. Учебник за първо отделение (експериментален). София, 160 с. [съвместно с Бл. Сендов, Г. Ангушев, Т. Бояджиев, М. Ганчев, Вл. Мурдаров, Р. Новачкова, Б. Пенков, В. Петров, Н. Спасов] (2. изд. 1981; 3. изд. 1982).

Отзиви: Т. Славчева. Букварът — извор на радост. Във в.: Орбита, бр. 32/9 август 1980; Ив. Николова. Букварът на бъдещето. Във в.: Труд, бр. 19/6 май 1980; Т. Червенкова. Шестгодишните ученици в Лозен. В сп.: Наша родина, 1980, № 5; З. Николов. Във в.: Отечествен фронт, бр. 10830/9 май 1980; Е. Генова-Пампулова. Съвременният „Рибен буквар“. Във в.: Вечерни новини, бр. 93/12 май 1980.

Учебник за второ отделение. Ч. I (експериментален). София, 160 с. [съвместно с Бл. Сендов, Г. Ангушев, Т. Бояджиев, Р. Новачкова, Б. Пенков, Ал. Раев, Н. Спасов, Сл. Петров, М. Коюмджиева. М. Гловня] (2.изд. 1981; 3. изд. 1982).

Учебен план и програма за първо отделение. София, 38 с. [съвместно с Бл. Сендов, Г. Ангушев, Т. Бояджиев, В. Алипиева, М. Лангова, Т. Николов, Р. Новачкова, Б. Пенков, Ив. Попов, О. Занков, Й. Колев, Ст. Вълев, Т. Младенов, Н. Спасов] (2. изд. 1981).

Речник към буквара. Правоговорен и правописен (експериментален). София, 224 с. [съвместно с Бл. Сендов, Т. Бояджиев, Р. Новачкова, Е. Павлова, Вл. Мурдаров].

Книга за учителя на първо отделение. Ч. I. София, 184 с. [съвместно с Бл. Сендов, В. Алипиева, Г. Ангушев, Т. Бояджиев, О. Занков, Ст. Вълев, Й. Колев, М. Лангова, Р. Новачкова, Б. Пенков, Ив. Попов, Т. Младенов, Т. Николов] (2. изд.1981).

Книга за учителя на първо отделение. Ч. II. София, 136 с. [съвместно с Бл. Сендов. В. Алипиева, Г. Ангушев, Т. Бояджиев, О. Занков, Ст. Вълев, Й. Колев, М. Лангова, Р. Новачкова, Б. Пенков, Ив. Попов, Т. Младенов, Т. Николов, Н. Спасов]. (2. изд. 1981).

Книга за родителя на първолак. София, 24 с. [съвместно с Бл. Сендов, Г. Ангушев, Т. Бояджиев, М. Ганчев, Р. Новачкова, В. Петров, Б. Пенков] (2. изд. 1981) [= в. Орбита, бр. 39/12 септември 1981].

Употреба на запетаята (Общи положения). В сб.: Помагало по български правопис и пунктуация. Съст. Р. Ницолова, В. Радева. София, с. 360–365. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 19–24.] [html] [pdf]

Понятието говорен звук. В сб.: Помагало по българска фонетика. Съст. Хр. Първев, В. Радева. София, с. 46–53. (препечатка с някои съкращения от: Българско стихознание. София, 1960, с. 17–28). [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 42–51.]

Ударност (акцентуваност) и безударност (неакцентуваност). В сб.: Помагало по българска фонетика. Съст. Хр. Първев, В. Радева. София, с. 187–194. (препечатка с незначителни съкращения от: Българско стихознание. София, 1960, с. 52–60) [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 64–71.]

Красотата на нравственото отношение към труда. В сб.: Беседи за морала и красотата. София, с. 119–124.

Отражение на нравствените отношения върху езика. В сб.: Беседи за морала и красотата. София, с. 124–127. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 265–266.] [html] [pdf]

Николай Хайтов пъха пръчици в колелата на езиковото обучение. Във в.: Литературен фронт, бр. 46/13 ноември.

Предговор към книгата на Ал. Людсканов „Превеждат човекът и машината“. София, с. 5–6.

1981

Учебник за второ отделение. Ч. II. (експериментален). София, 184 с. [съвместно с Бл. Сендов, Г. Ангушев, Т. Бояджиев, М. Гловня, Й. Колев, Р. Новачкова. Б. Пенков, Сл. Петров, Н. Спасов, Ал. Раев] (2. изд. 1981; 3. изд. 1982).

Буквар за трето отделение (експериментален). София, 40 с. [съвместно с Бл. Сендов, Т. Бояджиев, Л. Дукадинов, Р. Новачкова] (2. изд. 1982).

Учебник за трето отделение. Ч. I. (експериментален). София, 192 с. [съвместно с Бл. Сендов, Г. Ангушев, Т. Бояджиев, М. Гловня, Л. Дукадинов, Л. Георгиев, Й. Колев, Е. Лазарова, Р. Новачкова, Сл. Петров, М. Коюмджиева, Б. Пенков, М. Семков, Н. Спасов] (2. изд. 1981).

Речник. Българо-руско-български. За III отделение. София, 84 с. [съвместно с Бл. Сендов, Р. Новачкова].

Учебен план и програма за второ отделение. София. 32 с. [съвместно с Бл. Сендов, В. Алипиева, Г. Ангушев, Т. Бояджиев, Ст. Вълев, О. Занков, Й. Колев, Т. Николов, Р. Новачкова, Б. Пенков, Ив. Попов, Т. Младенов, Н. Спасов].

Рецензия: R. Aitzetmüller. Altbulgarische Grammatik als Einführung in die slavische Sprachwissenschaft. „Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Veteris. Fontes et Dissertationes [Editores Rudolf Aitzetmüller, Linda Sadnik, Eckhard Weiher]“, tom XII, Freiburg i. Br., U. W. Weiher, 1978. 10 + 254 с. В сп.: Съпоставително езикознание, VI, 1981. № 3–5, с. 256–261. [djvu]

1982

Учебник за трето отделение. Ч. II (експериментален). София, 224 с. [съвместно с Бл. Сендов, Г. Ангушев, Т. Бояджиев, Л. Георгиев, Л. Дукадинов. М, Коюмджиева, Р. Новачкова, Е. Лазарова, Б. Пенков, Ал. Раев, Н. Спасов, М. Семков. М. Гловня] (2. изд. 1982).

Учебник за четвърто отделение (експериментален). София, 240 с. [съвместно с Бл. Сендов, Г. Ангушев. Т. Бояджиев, М. Гловня, Е. Головински, Л. Георгиев, Л. Дукадинов, Й. Колев, Д. Лазаров. Ив. Маразов, М. Тачева, М. Коюмджиева, Р. Новачкова, М. Семков, Н. Спасов, Ал. Раев].

Учебен план и програма за трето отделение. София, 32 с. [съвместно с Бл. Сендов, Г. Ангушев, Т. Бояджиев. В. Алипиева, М. Лангова, Т. Николов, Ив. Попов, О. Занков, Й. Колев, Н. Спасов, Р. Новачкова, Б. Пенков, Т. Младенов].

Роман Якобсон (1896–1982). В сп.: Съпоставително езикознание, VII, 1982, № 6, с. 79–81. [djvu]

1984

Радослав Мутафчиев на 70 години. В сп.: Съпоставително езикознание, IX, 1984, № 4. с. 98–99. [djvu]

1985

Как може да се използува автоматична обработка на текстовете в обучението по български език. В сп.: Български език и литература, XXIV, 1985, № 2. с. 15–21. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 408–415.] [html] [pdf]

Средства за поддържане будно вниманието. Идеология и реторика. Материали от Втората научно-практическа конференция с международно участие по реторика и ораторско майсторство., 19–20 ноември 1985 г., София, СУ „Климент Охридски“, катедра „Реторика“, с. 390–391. [html] [djvu]

1988

Компютризацията и изучаването на езиците. В сб.: Проблеми на социолингвистиката. Кн. 1, София, 1988, с. 116–121. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 416–419.] [html] [pdf]

Електрониката в помощ на учителя филолог. София, 1988, 150 с. [djvu] [един файл]

Отзиви: М. Виденов. В сп.: Език и литература, 1989, № З, с. 125–127; Н. Недялкова, В. Недялков. В сп.: Български език и литература, 1989, № 4, с. 60–63; Л. Йорданова. В сп.: Български език, 1990, № 2. с. 187–188 [djvu]; Ал. Иванов. В сп.: Език и литература, 1990, № 3, с. 124–129.

Поне две гледища. Интервю (разговор) с Видка Николова. Във в.: Студентска трубуна, 22.11.1988.

Пазете професорите, те са ваши! Разговор с Ивайло Кицов. Във в.: Софийски университет, год. XXXV, бр. 18.

Дом номер осем и другите (участник в разговор за помощни училища). Във в.: Антени, 16.03.1988.

1989

Герова Д. Да говорим по-естествено, за да ни разбират. („Жива реч“). [Разговор с проф. П. Пашов, проф. М. Янакиев, проф. Ст. Брезински, доц. М. Виденов, ас. А. Ангелов]. Във в.: Труд, бр. 34/6 февруари.

Якобсон Р. О фонеме. В сп.: Съпоставително езикознание, XIV, 1989, № 2. [встъпителна бележка към рубриката „Фоноархив“ — неподписана]. [djvu] [един файл]

Младите са се таквиа. Записал проф. Мирослав Янакиев. Във в.: Труд, 31 март.

1991

ALFABE. Буквар. София, 64 с. [съвместно с М. Бейтула, Т. Владимирова, А. Миркова, Е. Павлова, И. Татарлъ].

По статията на Светомир Иванчев „Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм“. В сп.: Съпоставително езикознание, XVI, 1991, № 6, с. 11–12. [съвместно с Н. В. Котова]. [djvu]

1992

Проблемът за изучаване на чужд език. В сп.: Образование, 1992, № 3, с. 4–8. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 420–424.] [html] [pdf]

Семиотика и образование. В сп.: Образование, 1992, № 5, с. 80–94. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 425–440.] [pdf]

Методически указания за работа [с] Romano ABC lil. Ромски буквар. София, 1992 [съвместно с Хр. Кючуков и П. Балтова].

1993

Romano ABC lil. Ромски буквар. София, 68 с. [съвместно с Хр. Кючуков, Я. Маликов, Б. Пенков].

За учения и човека Светомир Иванчев. В сб.: Светомирен дух. Книга за проф. Иванчев. София, с. 18–19.

Насоки за езиковото обучение в I и II клас по майчин ромски език (Книга за учителя). София, 1993, 138 с. [съвместно с Хр. Кючуков, П. Илиева-Балтова, В. Колева, В. Михайлова, М. Пейчева, А. Михайлова, Д. Илиев].

1994

Хартията търпи всичко, но… (интервю на Ноеми Стоичкова, в. Век 21, бр. 3 (195), год. V, 25. I. 1994). [html]

Как да редактираме свой или несвой текст. София, 1994, 132 с. (2 изд. 1998 г. [djvu] [един файл]).

Поне двуезичие — от най-ранна възраст. В сп.: Начално образование, 1994, кн. 7, с. 10–16. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 441–447.] [html] [pdf]

1995

Romani Alfabeta. Ромска азбука. София, 88 с. [съвместно с Хр. Кючуков, Я. Маликов, Б. Пенков].

Думи — нови, чужди, наши, интересни,… всякакви. Във в.: Кандидат гимназист, 1995 (III), бр. 9/14 март, с. 3 [неподписана].

Компютърните технологии и текстологията. В: Компютърна обработка на средновековни славянски ръкописи. Доклади. Първа международна конференция, 24–28 юли, 1995, Благоевград, България. Академично издателство „Марин Дринов“. София, 1995, с. 315–322. [pdf]

1996

O romano drom. Ромски път. Христоматия по ромски език за IV–VIII клас. София, 1996, 128 с. [съвместно с Хр. Кючуков].

1997

Един език, два езика, три езика, много езици. През английски към многоезичие (мултилингвизъм). В сп.: Чуждоезиково обучение, 1997, № 3–4, с. 4–13.

Креаторите и консуматорите от гледище на семиотиката. В кн. Анархистът законодател. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Никола Георгиев. София, с. 5–15. [= Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 448–460.] [html] [pdf]

Самуил Борисович Бернщейн. В сп.: Съпоставително езикознание, XXII, 1997, № 4, с. 144–146. [djvu]

Увод в сб.: Методика на обучението по български език в условия на билингвизъм. София, 1997, № 3, с. 5–6 [съвместно с Хр. Кючуков].

2001

Грамматика болгарского языка для владеющих русским языком. Москва, 2001, 889 с. [съвместно с Н. В. Котова]. [един файл]

2007

Фема и феморазличител. В сб. :Лингвистиката и езиковото обучение. Съст. Т. Ангелова, София, 2007, с. 52–63. (откъс от М. Янакиев. Българско стихознание, София, 1960, с. 28–42).

2017

Реконструкция болгарского языка вследствие появления тестативного компонента в семантике сихноморфемы х. В сп.:Чуждоезиково обучение, кн. 6, година XLIV, 2017, с. 657–668. [pdf] (Вж. по-долу в Непубликувани работи и ръкописа.)

2018

Възможностите на езиковото и литературното обучение за развиване речта на учениците. В сп.:Чуждоезиково обучение, кн. 1, година XLV, 2018, с. 69–80. [pdf] (Вж. и Фоноархив.)

Изследване „Гласни и съгласни“. В сп.:Чуждоезиково обучение, кн. 5, година XLV, 2018, с. 536–546. [pdf]

Редакторство и съставителство

„Български език за чужденци. Научно-информационен бюлетин“. Министерство на науката, културата и просветата. Институт за чуждестранни студенти; год. III, 1987, кн. 1, 2, 3 — редактор.

„Бюлетин за съпоставително изследване на българския език с други езици“, I. 1976. № 1, 2, 3, 4, 5, 6; II. 1977. № 1–2, 3, 4–5, 6 — редактор.

Вестник „Софийски университет“, 1963–1964 — главен редактор.

Вестник „Студентска трибуна“, 1966–1968 — редактор.

„Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии“, т. LXVIII, 1975. кн. 3. „Въпроси на славянското и балканското езикознание“. София, 1977, 350 с. — редактор.

„Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии“, т. XLIX, 1976, кн. 2 — „Българско езикознание“. София 1977, 174 с. — редактор.

„Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии“, т. LXIX, 1976, кн. 1. „Руско языкознание“. София 1977, 190 с. — редактор.

„Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии“, т. LXIX, 1976, кн. 3. „Българският език в съпоставка с други славянски езици“. София 1978, 180 с. — редактор.

Двете Ани и Ана наопаки (филм-новела) — режисьор Ив. Андонов — консултант.

Елена Марушиакова, Веселин Попов, Христо Кючуков. Беседи за българските роми (циганите). София, 1992, 32 с. — редактор.

Енчо Герганов. Психометрични методи за проверка и оценка на знания по български език. Теоретико-методологически подход. София, 1976, 184 с. — редактор.

Использование математических моделей и злектронних вuчислительнuх машин в лингвистике. Сборник докладов Первой национальной конференции по использованию математических моделей и электронных вычислительных машин в лингвистике. Варна. 3–9 мая 1975. София, 1976, 390 с. — съредактор.

Сборник от лекции за следдипломна квалификация (по литературознание и езикознание). Т. I. София, 1976, 204 с. — съредактор.

„Съпоставително езикознание“, III, 1978, № 1, 2, 3, 4, 5, 6; IV, 1979, № 1, 2, 3, 4, 5, 6; V, 1980. № 1, 2, 3, 4, 5, 6; VI. 1981, № 1, 2, 3–5, 6; VII, 1982, № 1–2, 3, 4, 5, 6; VIII, 1983, № 1, 2, 3, 4, 5, 6; IX 1984, № 1, 2, 3, 4, 5, 6; X, 1985, №1, 2, 3, 4, 5, 6; XI, 1986, № 1, 2, 3, 4, 5, 6; XII, 1987, № 1. 2, 3, 4, 5, 6; XIII, 1988, № 1, 2, 3, 4–5, 6; XIV, 1989, № 1, 2, 3, 4, 5, 6; XV. 1990, № 1, 2, 3, 4–5, 6; XVI, 1991, № 1, 2, 3, 4, 5, 6; XVII, 1992, № 1, 2, 3, 4, 5, 6; XVIII, 1993, № 1, 2, 3–4, 5, 6 — редактор.

Непубликувани работи

(статии, чернови, недообработени или недовършени материали)

Възникване и развой на така наречените глаголни форми за преизказване в българския език. 1947(?). 50 машинописни страници (не е нанесена латиницата; стр. 16 липсва поради техническа грешка, но текстът там не се прекъсва; липсва текстът след 52 стр.) [djvu] [един файл] (вж. и Реконструкция болгарского языка вследствие появления тестативного компонента в семантике сихноморфемы х)

История на българския език с българска диалектология. Програма. Учебна 1952/53 година 7 рък. с. + 1 маш.

Какво показаха тази година кандидат-студентските писмени изпити по български език и литература. Публ.? 4 маш. с. Вж. За тазгодишните кандидат-студентски писмени работи по български език и литература. Във в.: Учителско дело, бр. 78, 27 октомври 1959. [html]

Стилистика на българския език (учебна програма). 3 маш. с. 1959.

Изказване по доклада на Добрин Спасов (За семиотиката на Пирс и други семиотични проблеми). 1961. 25 маш. с.

Кирилометодиевото дело и… кибернетика. 1961? 2 маш. с.

Студент, но и… еснаф. Нещичко за еснафщината „като такава“. 1961 или 1962? 4 маш. с.

Формиране на новобългарския книжовен език. 1961 или 1962? 14 маш. с.

За езиковата култура на учениците. Не какво трябва, а какво можем. Стига вече „трябва“. 1962? 8 маш. с.

Рецензия на статью С. Б. Бернштейна „Актуальные задачи изучения истории болгарского языка“ (предварителна препоръчителна рецензия). 1963. 2 маш. с.

За стила и езика на научната литература. Октомври 1963. 7 маш. с.

Проблеми на българското стихознание. 1963–1964. 6 малки рък. с.

Филолозите не планират добре научно-изследователската си работа. 1964. 6 маш. с.

Тезиси на темата „Методи и перспективи на нашите лингвистични изследвания“. 1964. 3 маш. с.

Глотометрия (план).1964. 3 маш. с.

Инструкция за статистическо изследване на фонемните честоти в българския език. 1964. 2 маш. с.

Методи на лингвостиличните изследвания (глотометрия). 1964. 29 маш. с. + варианти и добавки; рък. страници с размисли и изчисления; писма — размяна на мнения.

За дължината на думите (материали: таблици, хистограми, изчисления). 1965. 7 с. — хистограми.

Методическа схема на работата в кабинет за езиково обучение с диктофони (напълно активен ученик). 2 варианта (1 маш. + 2 рък. с.). 1965.

Лекция по глотометрия. 1965. 23 рък. с. + таблици.

Бележки за стила и езика на вестник „Труд“. 1965. 7 маш. с.

Формата и съдържанието в художествената литература. 1965. 17 рък. с.

Ход на работата по задачата „Фреквентен речник на българския език“. 1965. 1 маш. с.

Информация за състоянието на работата по фреквентния речник на българския език. 1965. 1 маш. с.

План за фреквентния речник. 1965. 2 рък. с.

Доклад за състоянието на работата по фреквентния речник (БФР). Към 8. XII.1965. 5 рък. с. + 9 рък. с. с данни за някои най-чести лексеми + 8 рък. с. с изчисления за съюза И и др. морфеми + 2 рък. с. с чернови за речникови статии.

Език и съзнание (план). Януари 1966. 1 маш. + 4 рък. с.

За естетическия вкус. 26 май 1966. 16 маш. с.

Информация за състоянието на задочното обучение във факултета по славянски филологии на Софийския университет (зимен семестър на уч. 1967/68 г.). 23 декември за заседанието на деканския съвет на ФСФ. 1967.

Оценка за езика на радиовести и музикални честитки. 1968. 1 маш. с.

Отчет за извършената от редактора М. Янакиев работа над текста на книгата на Стефан Брезински. 1968? 1 маш. с.

Ръкописни чернови на някои части от „Лексикология“. 1968.

Учебник по лексикология на съвременния български книжовен език (план). 1968. 1 маш. с.

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. 1969. Маш. с. 185+32+24+83. Рък. с. от 108 до 218.

Тематика на изпита за редовна аспирантура в СССР по „Приложна лингвистика (речников състав)“. Съставил М. Янакиев. 1969. 1 маш. с.

Програма по стилистика. 1969. 2 маш. с.

Учебна програма по езикова култура (спец. журналистика). 1969. 2 рък. + 4 маш. с.

Статистики на диференциални елементи, на алофони. 1969.

Редакционни промени, направени от Ем. Станев в „Пролетни нощи“, „Вълчи нощи“ (Хемус 1943) и „Вълчи нощи“ (БП 1963). 1969. 3 маш. с.

Редакционни промени, направени от Ив. Вазов в „Под игото“. 1969. 3 маш. с.

Стилистичният подход към езиковата практика. Незавършено. 1968 или 1969? 7 маш. + 7 рък. с.

Езиково поведение и социално поведение. Доклад за световния конгрес по социология. 1970. 10 маш. с.

ГЛОТОМЕТРИЯ. 1972–1973. 32 рък. + 70 маш. (вариант) + 69 маш. + 99 маш. с.

Статии за буквите (за Българска енциклопедия). 1973 или 1974? 30 маш. с.

Статии за Българска енциклопедия (Българският език, 2 варианта). 1974. 3 + 2 маш. с.

Възможности, които предлага езиковото и литературното обучение за развитието на речта на учениците (тезиси на доклада). За 3.06.1974. 3 малки рък. листчета.

Дискусия: Стилистиката и структурният подход към изследването на езика от марксистко-ленинско гледище. Тезиси за обсъждане. Вероятен автор М. Я. 1975? 2 маш. с.

Стилистиката и нейното място сред науките за езиците. Септември 1975. 13 маш. с.

Нови теории в езикознанието и отношението им към обучението по български език. Лекция. 1975–1976 (?). 24 маш. с. [pdf] (бележка — А.И.)

Интегрален подход при обучението. 1975–1976. 36 маш. с.

Програма за факултета по риторика (Пловдив). 1975. 4 маш. с.

Отчет за работата като лектор по български език във филологическия факултет на Московския държавен университет през зимния семестър (февруари–юни) на учебната 1975/1976 година. 1976. 7 маш. с.

Писмени бележки, предложения и съображения по макета на част от том 1 (буква А) на енциклопедия „България“. 1 март 1976. 5 маш. с.

ЛЕКСИКОЛОГИЯ (раздел, подготвен за: К. Попов, Ст. Стоянов, М. Янакиев. Български език. Учебник за Институтите за начални учители). 1978. 72 маш. с.

Отговор на писмо 1140/29.6.1978 от издателство „Народна просвета“ до Мирослав Янакиев (за раздела „Лексикология“ от учебника за начални учители). 1978. 7 маш. с.

Отзыв о книге М. Г. Рожновской „Очерки по синтаксису болгарского литературного языка“. 1979. 10 рък. с. (липсва с. 3).

Реконструкция болгарского языка вследствие появления тестативного компонента в семантике сихноморфемы х. 1979(?) (ръкопис) [pdf]

До Министъра на народната просвета проф. Александър Фол, до председателя на Комитета за печата др. Крум Василев – Докладна записка от доц. П. Николов, ст.н.с. Г. Мавров, проф. М. Янакиев. 1980. 3 маш. с.

В отговор на заповед… Предложение за създаване на редакция „Експериментални учебници“ при ДИ „Народна просвета“. 1980. 3 маш. с.

Отзыв на рукопись сборника трудов проф. Р. Бошковича, переведённых на русский язык и объединённых под заглавием „Основы сравнительной грамматики славянских языков“. 1981. 3 рък. с.

Още за запетайката (3 рък. с.). 1983?

Доклад пред българските студенти в МГУ (за наука и преднаука). 1983 или 1984? 28 малки рък. с.

Мнение за представения от Г. Герджиков труд, озаглавен „Характерът на морфологическите опозиции и организацията на морфологическите парадигми“. 1984-1985? 5 маш. с.

Програма „Съвременен български език (фонетика, лексикология)“. 1985. 3 маш. с.

Програма „Съвременен български език“. Втора част – морфология, снтаксис. 1985. 3 маш. с.

Програма по структурна, приложна и математическа лингвистика. 1985. 3 маш. с.

Информатика (програма). 1986. 2 маш. с.

Програма по информатика (за училищата към Комитета за култура, випуск 1990/91 г.). Съвм. с Енчо Герганов. 1986. 5 маш. с.

Перспективен учебен план за VIII-XII клас на НСУ по културата (випуск 1990/91 г.) 1986. 2 рък. с.

Проспект за книга със заглавие „Филологът и личният компютър“. 1986. 3 маш. с.

Отговор на писмо на Ректора на СУ от 8.1.1987 – По Комплексна програма на СИВ, проблем 1.2.7. „Усъвършенствуване на образователната система чрез прилагане на електронно-изчислителна техника“. 1987. 1 маш. с.

Предложение за създаване към факултета Славянски филологии на Лаборатория за приложно лингвистични разработки. Конспект по АИС. 1987. 4 маш. с.

Предпоставки, същност и значение на триадата „система, норма и реч“ (план?). 1987. 4 маш. с.

Описание на програмата ПРТО (не включено в „Електрониката в помощ…“). 1988. 13 комп.  с.

Българско-руски тест (фразарий). 56 фраз + вариант 58 фраз.

Справка за наличие на разработка в националния проектен и програмен фонд на ЦППБ – Система за автоматично регистриране и анализиране на правописни грешки, 2 с. + Технико-икономическо задание, 7 с. 1988. 9 маш. с.

За компютърна реализация на системата за автоматично регистриране и анализиране на правописните грешки. 1988. 9 комп. с.

Компютърът и социолингвистичните изследвания. Доклад в семинара по социология, секция Социолингвистика. 16.06.1988. Няма текст.

Постижения на компютърната лингвистика в България. Лекция в семинара по български език, София. Текстът липсва.

Общуване (за Език и математика). Публ.? Съавт.? 1988-89.

Общуване. Москва 1989. 32 рък. с. (частично преписани на машина, 29 с.).

Компютърни програми. 1988–89, 2 папки.

Програма Информатика за филолози. 1989. 1 к. с.

Програма за компютърен речник. 1989. 2 рък. с.

Условни периоди. Конюнкции и дизюнкции. Аксиоми, догми, убеждения, хипотези. Със съавтор? 1990. 20 маш. с.

Научно доказателство. Алгоритми и итерации. 1990. 13 маш. с.

Анотация за процеса на ограмотяването чрез буквар, съставен по концепцията на ПГО. Със съавт.? 1990. 1 комп. с.

Основна аргументация на методиката на ПГО. 1990. 4 комп. с.

Тест Лингвистична компетентност. 1990. 1 комп. с.

Доклад за извършения експеримент по обучаване на деца с двуезичен турско-български буквар. Със съавт.? 1991. 1 комп. с. + изчисления.

Програма за обучение на студенти гърци по български език. 1992-93. 2 с. + 1 дубл.

Miroslav Yanakiev. Semiotics and education. Transl. A. Stoevski. 1992. 13 комп. с.

Резултати от математико-статистическата обработка на наблюденията върху езиковите грешки на деца роми и турчета в разказ по картинки на български език и на майчин език. 1993. 1 комп. с.

Система NULINU. 1993? 1 комп. с.

Трезво за компютрите (проект). 1993. 1 комп. с.

Zakonoproekt za prevrwshtane na tsiganskata azbuka v azbuka i za bwlgarite. 1993-94? 1 комп. с.

За детските градини с деца от разни етнически групи. 1993-94? 1996? 1 комп. с.

Изисквания към конструкторите на ново семейство български шрифтове. 1993? 1 комп с.

Българско-ромски речник (ракитовски и влахички диалект) + 2 ромски приказки. 1993. Съставител? Съавт. Й. Нунев? 5 + 3 с. комп.

Алтернатива за LEGO-конструктори. 1993. 1 комп. с.

In memoriam ЮРИЙ ЛОТМАН. След октомври 1993 г. Публ.? [djvu]

Езици „на високо равнище“. 1994? 2 комп. с.

С компютрите се разговаря на „някакъв английски“, а за компютрите се разговаря на „някакъв побългарен английски“. Юли 1994. 2 комп. с. Публ.?

Интервю с професор Мирослав Янакиев (въпросите задава доц. Конст. Попов). 1994? 4 комп. с.

Проект „Български ономастикон“. 1996. 2 + 1 комп. с. [djvu]

Български образователен стандарт – Стандартна информираност на 18-годишните по теми, тест. 1996. 1 комп. с.

Компютърни програми 1995–98.

Рецензия за учебния план, приложен към проекта за откриване специалност „Книгоиздаване“ към факултета по журналистика и масови комуникации на СУ „Св. Климент Охридски“. 1997. 5 комп. с.

Проект за учебна програма по Приложна лингвистика (откъси). 1997. 3 комп. с.

Приветственное слово к участникам рабочего совещания, организованного Институтом математики и информатики по теме Текстовая вариативность в списках средневековья. 21 септември 1997. 2 комп. с. + 3 комп. с. снимки. (Първи вариант [djvu] и втори вариант [djvu] — вторият вариант е по-стегнат като текст и по-изчистен като оформление и вероятно него е представил Янакиев.)

Учебна програма по компютърна лингвистика за филолози и журналисти. 1997. 3 комп. с.

НЕОГЕЯ. 1997. 80 комп. с. [djvu] [един файл] (погледнете и моята бележка — А. И.)

NEOGEA PROJECT. 4 комп. с. 1997.

Компютърни разпечатки на глаголич. букви. За конференцията в памет на П. Илчев. Март 1998. 6 комп. с.

КАК ДА СЪЧИНЯВАМЕ. 1998. 108 комп. с. [djvu] [един файл] (погледнете и моята бележка — А. И.)

Съставители: Надежда Василиевна Котова

Александър Иванов

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 10.IX.2008
Последна редакция: 25.IV.2023
Съобразено с
html5/css3