Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Библиотека > Индекс към Стефан Илчев. Речник на личните и фамилни имена у българите

 

Индекс към Стефан Илчев. Речник на личните и фамилни имена у българите

В списъка отдолу са отбелязани първата и последната статия на всяка страница в тялото (основната част) на речника. Надявам се това да подпомогне работата ви с текста.

Докато приготвях този речник за публикуване, непрекъснато правех справки с извадката от имена на български граждани (2015). И тези съпоставки ме изпълниха с още по-голямо възхищение към огромната събирателска и организационна работа, извършена от съставителя — Стефан Илчев не е пропуснал нищо! Дори ако някое лично име, което Стефан Илчев е отбелязал като единично или рядко, не намирате в имената от избирателните списъци, потърсете в бащините имена — там най-вероятно ще го намерите.

Искам да направя само няколко допълнения към организацията на речниковата статия, които отварят изследователски перспективи.

Ако към някое име (лично или фамилно) липсва ударение, то е било регистрирано само в писмени източници. Вижте обясненията на Стефан Илчев в раздела „Извори“. Доуточняванията тук са необходими.

При някои имена (обикновено съкратени лични и производни от тях фамилии) са отбелязани две ударения — по източното и по западното им произношение. Количествените данни в това отношение тепърва трябва да се прецизират. Същото се отнася и за лични имена, при които съвпадат формите за мъжко и за женско име.

Някои лични имена Стефан Илчев е отбелязал със звездичка, например *Бадул, *Кафко — тези имена не са били регистрирани, а са „възстановени“ по съществуващо и регистрирано фамилно име. Чрез тази практика Стефан Илчев е създал фактически изследователски метод за реконструкция на системата от лични имена в по-стари периоди. И ако такива изследвания през шестдесетте години са изглеждали практически неосъществими, днес те са напълно възможни.

 

Аар`он — Ав`еркий 41

Аверн`о — Агл`ая 42

Агле`ида — Адричев 43

Ад`ъриванов — `Ако 44

Ак`ома — Алвадж`иев 45

Алвановски — Алмов 46

`Алов — Ам`и 47

Ам`иджев и Ам`иджин — Англ`ида 48

`Анго — Андр`ушко 49

Андр`юшка — Ант`он 50

Антон`ела — Ар`апнаков 51

Ар`апов и Ар`апски — Ар`ифев (и Ар`ифьов) 52

Ариф`ето — Арт`и 53

Арт`ин — Аст`ахов 54

`Астя — Афрос`ина 55

Афр`уда — А`яров 56

Баба`анин — Баб`уков 57

Бабукч`иев — *Бадул 58

Бад`учев — Байт`оров 59

Байт`ошев — Бал`аска1 60

Бал`аска2 — Балт`ашев 61

Б`алтев — Банджиев 62

Б`анджо — Баракл`иев и Баракл`ийски 63

Баракл`ишев — Б`ар`о 64

Бар`оков — Бат`ал 65

Бат`ан — Бац`ан 66

Бац`ар — Бебечев 67

Бебис — Безц`енка 68

Бейгирдж`иев и Бейгердж`иев — Бел`ешко 69

Белив`анов — Беломуст`аков 70

Белом`ъжов — Б`енджо 71

Б`ендо — Б`ерко 72

Берк`овски2 — Б`ешо 73

Бешов`ишки — Бил`ичев 74

Б`илка — Бислим`овски 75

Б`исмарк — Благов`естка 76

Благод`айка — Бл`ъско 77

Блъсн`ишки — Б`огда2 78

Б`огдан — Б`оджо 79

Бод`илков — Бож`ина 80

Б`ожито — Б`ойка 81

Бойк`ан — Б`олчо 82

Б`ольо и Б`ол`е — Б`онсьо 83

Б`ончо — Боров`ин 84

Боров`ина — Ботуш`анов 85

Ботуш`аров — Браб`орков 86

Бр`авов — Брат`ан 87

Брат`анец — Бра`ян 88

Брег`алница — Бр`усьо 89

Бр`утов — Бр`яско 90

Буал`иев — Б`уздрев и Б`уздров 91

Б`уз`е — Б`ульо 92

Б`уляков и Б`уляшки — Б`урджо 93

Бурадин`яшки — Б`утнев 94

Б`утников — Б`ъдев 95

Б`ъдиков — Бърд`енко 96

Б`ърдо — Б`яла 97

Б`яливанов — Б`ячко 98

Ваабов — Вакл`идов 99

Вакл`иев — Вампордж`иев 100

Вамп`оров и Вамп`орски — Вапц`аров и Вапц`арев 101

В`апцов — Вар`ул 102

Вар`уш — В`атьо 103

Вах`ан — Векилх`арчев 104

Век`ина — В`елчо 105

В`ельо — Венч`ан 106

Венч`ана — Верн`ез 107

*В`ерньо или *В`ерни — В`ешка 108

В`ешко — Викт`орин 109

Викт`ория — Ви`ола 110

Виол`ет — Витл`ям 111

Витл`янка — Влад 112

Вл`ада1 — Вл`асий (и Вл`аси) 113

Вл`асински — В`оин и Во`ин 114

Во`инка — В`оно 115

В`оньо — Врач`ана и Врач`анка 116

Врач`ански — Вулти`яди 117

В`улчо — Възв`ъзов 118

Въздърж`анов — В`ънто 119

В`ънчо — В`ъта 120

Вът`аков — Вячесл`ав 121

Гааз`иев — Гага`узов 122

Гаг`аш — Гайд`ара 123

Гайдардж`иев — Гал`ина 124

Гал`инеков — Г`ана2 125

Ганад`олски — Гарб`ус 126

Гарв`алов — Г`аца 127

Гац`ен — Гез`енчов 128

Гез`еров — Г`ено 129

Генов`ева — Герг`ана 130

Герг`ева — Г`ерчица 131

Г`ерчо — Гизд`ава 132

Г`издата — Г`ита 133

Г`ито — Гл`адния 134

Гл`адо — Говед`арец 135

Говед`аров, Говед`арев и Говед`арски — Голем`анов и Голем`ански 136

Гол`ембатев — Гончаров 137

Г`ончо — Горол 138

Гороламов — Г`оце 139

Гоцем`анов — Гран`ицки 140

Гранич`аров — Григор`ина и Григор`инка 141

Григор`ица — Гр`ошо 142

Грубан — Грънч`ул 143

Гр`ъньо — Г`уйо 144

Г`уйчо — Г`урко 145

Г`урков — Г`ущера 146

Г`уя — Гърбас`анов 147

Г`ърбата — Гърм`илов 148

Гърмод`олов и Гърмод`олски — Гь`орге 149

Гь`орги — Г`юльо 150

Гюл`яшки — Гяв`уров 151

Г`ядин — Г`ящев 152

Даал`иев — Дадарев 153

Дад`ачев и Дад`ачов — Д`алче и Д`алчо 154

Дал`ъкманов и Дал`ъкмански — Д`анеков 155

Дан`ел — Дарии 156

Д`арий — Д`ац`е 157

Д`ацко — Дедлов 158

Дедо — Д`елка 159

Д`елко — Деон`ис 160

Д`епа — Десисл`ава 161

Д`еска — Дж`авков 162

Джаг`ал`ов — Джанкалски 163

Дж`анкардашл`ийски — Джек`отовски 164

Джелал`иев — Джив`ан 165

Дживарл`ийски — Дж`ински 166

Дж`иньо — Дж`ора 167

Дж`орго — Джунгаров 168

Джунджев — Дзв`ерков 169

Дз`его — Дивитл`ийски 170

Дивлянски — Дил`ян 171

Дил`яна — Дим`оков 172

Димол`аров — Дирим`анов 173

Дир`инко — Д`обрен 174

Д`обр`ена — Добропл`одни 175

Добр`осав — Дод`ош 176

Додул — Докузмерджанов 177

Док`узов — Домишл`яров и Домишл`ярски 178

Д`омко — Дорм`уш 179

Дормушл`ийски — Д`оцко 180

Д`оцо — Др`агньо 181

Др`аго — Драгут`ана 182

Драгутин — Др`амчев и Др`амчов 183

Дрангадж`ов и Дрангаж`ов — Др`имка 184

Др`ина — Дрънк`арев и Дрънк`аров 185

Др`ънков — Д`уйо 186

Д`уйчо — Д`ундин 187

Дунд`аков — Д`урлев 188

Дурм`анов — Д`ъбнешки 189

Д`ъбо — Д`ърлевски 190

Д`ърленски — Д`яконов 191

Д`ялка — Д`ячо 192

Ебренов — Ев`иш 193

`Евка — Евтих`ия 194

`Евто — Екимдж`иев 195

Ек`именов — Ел`ин 196

Ел`ина — Ем`ил 197

Емили`ан — Епамин`онд и Епамин`онди 198

Епит`афов — Ерм`енка 199

Ерм`енко — Ефенд`иев и Ефенд`ийски 200

Еф`ендра — Ешп`еков 201

Жаб`ара — Ж`аро 202

Ж`артов — Ж`ельо 203

Ж`еля — Жик`ан 204

Ж`ико — Ж`ота 205

Ж`оте — Ж`ътов 206

Заам`етски — Задг`орски 207

З`адрев — Замф`ирка 208

З`амче(то) — Зар`анков 209

Зар`аф — Захм`анов 210

З`ахо — Згур`иш 211

Зг`уро — З`епа 212

З`ердев — Зих`ирев 213

З`ица — Зм`ейо 214

Зм`ея и Зм`еят — Зор`епски 215

Зорз`опов — З`ъбльов 216

З`ъбов — З`япката 217

Иб`агов — Ив`анко 218

Ивано`ил и Ивану`ил — Ид`аки 219

Иде`ал — `Илва 220

Илв`ан — `Имелов 221

`Имелка — Интиф`ов 222

`Инто — Ис`аки и Ис`акия 223

Исакт`и — Ит`ало 224

Ит`ин — `Ищьо 225

Йерем`ия — Йол`ак 226

Йол`аки — Й`ордо 227

Йоркишев — Й`ошо 228

Каба- — Кавакл`иев и Кавакл`ов 229

Кав`аков — Кадр`ийски 230

Кадр`ински — Кайкамдж`озов 231

Кайкандж`озов — Каламп`уров и Каланп`уров 232

Калапатиров — *Кал`ика 233

Калим`ан — Калм`ука 234

Калнид`олски — К`алфов 235

Калфоров — Камб`уш 236

Камдж`алов — К`анджев, К`анджов и Кандж`иев 237

Кандж`ици — Кап`аков 238

Капал`аков — К`апча 239

Капч`аров — Кар`авчев 240

Карагански — Карал`ашев 241

Карал`еев и Карал`еов — Караул`анов 242

Караулдж`иев — Карл 243

Карл`иев — Карт`инката 244

*К`арто — К`асо 245

Касп`ар — Кат`инчо 246

К`атица — *Кафко 247

*К`афо — Каш`аров 248

Кашекч`иев — Кейшанов и Кейршанов 249

К`ека — К`ендьо 250

Кен`ефка — Керел`ейски 251

Керемед — Керчански 252

К`ерчо — Кечел`иев 253

К`ечера — Ким 254

К`има — Кирал`ина 255

Кир`ан — Кирп`ев 256

Кирпидь`ов — Китк`арски 257

К`итко — Класоб`еров 258

Кл`атев — Кл`интов 259

Клинч`ара — Кн`язовски 260

Кобад`ов — Код`узов 261

Код`уков — Койнарл`ийски 262

Койн`арски — Кок`орков 263

Кокорм`анов — Кол`еш 264

Колеш`ан — Кол`яшев 265

Ком`ан — Конакч`иев и Конакч`ийски 266

Коналиев — К`онто 267

Конт`охов — Копр`ински 268

Копр`ишки — К`орне2 269

Корн`ей — Корш`утов 270

К`орьо — Кост`андовски 271

К`останечки — Котор`ански 272

Которенов — К`ошаджиев 273

Кош`аковски — Кр`адлеков 274

Кр`аешки — Кр`анталиев 275

Кр`антев, Кр`антов и Кр`антовски — Крач`улов 276

Крач`ун — Крив`аков и Крив`ачки 277

Крив`анов — Крист`алка 278

Крист`анов — Крушемиков 279

Кр`ушка — Кр`ъстьо 280

Кръст`ян — Кудлов 281

К`удо — Кук`уда 282

Кук`уев — Кум`ана 283

Куманичл`ията — К`упен 284

К`упения — Курос`анов 285

Куро`янов — Кускеджиев 286

Куск`узов — К`уцар1 287

К`уцар2 — Къвр`ъков 288

Къв`ур — Кърж`илов 289

К`ържо — К`ърцо 290

Кърч`ан — К`ъцел 291

К`ъцо — К`юкюров 292

К`юла — К`юто 293

Кютукч`иев — Кяф`ирка 294

Л`абавия — Л`азар 295

Л`азара — Ламбр`ин 296

Ламбр`ина — Л`апков 297

Лапн`ишаранков — Л`ацо 298

Лач`ански — Лефт`ерка 299

Левт`ина — Л`енчо 300

Л`еньо — Лесич`ерски 301

Лес`ички — Ливанд`и 302

Ливант`ия — Лим`он 303

Лим`она — Лис`ава 304

Лисав`ета — Лоар`ита 305

Лоб`анов — Л`омски 306

Л`она — Лукал`и 307

Лук`ан — Л`уфчев 308

Лух`ушки — Ль`охманов 309

Ль`очко — Л`юнго 310

Люси — Л`яшков 311

М`авел — М`агеро 312

Магл`ена — М`ажев 313

Мажк`аров — М`ака 314

Макав`ей — М`ала 315

Малагански — Мал`ина 316

М`ал`инка — Мам`улев и Мам`улски 317

Мам`улков — Манджаков 318

Мандж`аров — Манл`иев 319

Манлих`ер — Марашл`иев 320

Марв`ак — Мари`ел 321

Мари`ела — Мар`ия-Лу`иза 322

Мари`ян — Мар`ула 323

Марул`есков — М`асов 324

Масрафч`иев — Матр`озов 325

Матр`он — Мач`орски 326

Мачуг`анов и Мачуг`ански — Мез`ин 327

Мезлидж`иски — Менажов 328

Менг`ишев — Мер`имка 329

Мер`ина — М`ето 330

Мет`оди — Меш`инов 331

Мешк`етов и Мешк`етев — Милад`ин 332

Милад`ина и Милад`инка — Мил`инко 333

Милинтев — Милти`яд 334

Милти`яди — М`индо 335

Миндоровски — Мир`ела 336

Мир`ена — Мисловщички 337

М`исльо — Митр`он 338

Митропол`итски — Миц`ан 339

Миц`ангов — Миякл`иев 340

Ми`ярев — М`одро 341

Моз`айко — М`оля 342

М`ома — М`оньо 343

М`ора — М`ото 344

Мотов`илков и Мотов`илов — Мр`ъвков 345

Мр`ъзев — М`ундров и М`ундрев 346

М`ундьо — Мусл`ийски 347

М`усов — Муш`ака 348

Мушам`ов — Мънч`анко 349

М`ънчето — М`ядов 350

М`яна — М`яшков 351

на- — Назл`ънка 352

Н`азо — Н`аньо 353

Напале`он — Н`ато 354

Н`атя — Нег`енцов 355

Нег`ина — Нед`ял 356

Нед`яла — Н`емчов 357

Н`ена — Нехт`ен 358

Нехт`ян — Никл`е 359

Н`иклен — Нин`ак 360

Нин`арков — Н`ов`е 361

Н`овий и Н`овия — Н`ори 362

Н`орка — Нущ`аков 363

Н`ущев — Н`яцо 364

Обаймаков — Общ`ински 365

Овагим — `Ойко 366

*`Ойкьо — Ом`ерски 367

Оморт`аг и Омурт`аг — `Орбов 368

Оргаз`анов и Оргоз`анов — Орф`ей 369

Орф`ея — От`узбиров 370

`Отчев — Ош`инов 371

Па- — П`агалов 372

Паган`ини — П`ако 373

Пак`утев — Палд`ъмов 374

П`але — Памп`ора 375

Памп`ула — П`андерев и П`андеров 376

Пандж`аков — П`анта 377

П`антаджиев, П`антажиев и П`антаджийски — Папал`анов 378

Папал`езов — Парад`ански 379

Парадж`иев — Пард`он 380

П`аре — Парт`ъчев 381

Парумов — Пастармадж`иев 382

Паст`ирко — Пат`оков 383

Патол — Пах`омий 384

Пахтарм`анов и Пахтърм`анов — Паш`ика 385

П`ашиков — Пекалиев 386

Пек`арев — П`ендж`ерков 387

Пендж`уров — Пепел`яшки 388

Пепенджиев — Пер`ото 389

Перош`анов — Пестал`оци 390

Пест`илев — Петр`ан 391

Петр`ана — П`етър 392

Петърн`ейчев — П`еша 393

Пеш`аков — Пил`афов и Пил`афски 394

Пил`ашев — Пип`ерски 395

Пипижанов — Пир`яшки 396

П`иса — Пишелов 397

Пишиков — Платн`ика 398

Пл`ато — Пль`оцов 399

Пльоч`ара — Пойн`аров 400

П`ойноров — Пол`ит 401

Полит`ан — П`ончо 402

П`оньо — П`оро 403

Пород`ински — Похл`упков 404

П`оцко — Прап`инов 405

Праплювков — Преображ`ен 406

Преображ`енски — Приченлиев 407

Причкапов — Просв`ета 408

Просвиров — Пр`яков 409

Прясн`акът — П`умпалов 410

П`уна — П`уца и П`уцата 411

П`уцков — П`ърва 412

Първ`аков — Път`еков 413

П`ътников — П`ято 414

Р`аба — Р`ада1 415

Р`ада2 — Р`адко 416

Р`адла — *Рад`уй 417

Рад`уйчо — Р`айдо 418

Райд`уш — Ракш`иев 419

Ракъдж`иев — Ранд`ел 420

Р`анджа — Рат`ия 421

Рафа`ел — Р`ашка 422

Р`ашко — Р`екинов 423

Рек`ита — Р`ибицов 424

Р`ибников — Р`ина 425

Р`инго — Р`огов 426

Рогов`енков — Роз`инка 427

Роз`ита — Р`омун 428

Ром`уш — Рошк`ев и Р`ошкьов 429

Р`ошко — Р`ужин 430

Р`ужинка — Р`унто 431

Рунтов`алски — Рус`ийка 432

Р`усил`иев — Р`ушо 433

Р`ъбев — Р`яховски 434

Са — С`авка 435

С`авко — С`акадж`иев и С`акадж`ийски 436

Сакак`ушев — Салд`атов 437

Салдж`иев и Салдж`ийски — Самсиколов 438

Самс`он — С`апо 439

Сап`ой — Сард`арев 440

Сард`е — С`ачко 441

Сачмал`иев и Съчмалиев — Светост`аки 442

Свет`улков — Севастоп`улов 443

Севат`ия — Седм`аков 444

С`едо — Сел`има 445

Селим`ински — Сепар`евски 446

Сепетл`иев — Серс`емов 447

С`ертев и С`ертов — Сивол`ин 448

С`иврев — С`има 449

Сим`ан — Синитч`ийски 450

С`иния — Сир`яков 451

Сир`ян — Ск`облеков 452

Ск`обо — Ск`ърцов 453

Ск`ърчев — Слав`янка 454

Слав`янов2 — Сматрак`алев 455

См`еда — См`ялов 456

См`яхов — Сол`ачки 457

Солв`ея — С`от`е 458

Сот`ир — Спас`ена 459

Спас`ения — Сребр`ин 460

Сребр`ина — Ставр`уда 461

*Ставр`ул — Ст`аменка 462

Ст`аменко — Станк`е 463

Станкинов — Стаф`идов 464

Стаф`иткин — Ст`ипчо 465

Стирян — Стол`инчо и Стол`инче 466

Столица — Стр`ат`ия 467

Стр`атко — Стр`инкин 468

Строволемов — С`убашев и Субаш`иев 469

Суб`ашки — С`уравио 470

Суратл`иев — С`ъбко 471

С`ъбо — С`ърлов 472

С`ърма — С`яро 473

Таб`аков — Т`аки 474

Т`акия — Т`амчо 475

Т`ана — Тар`аков 476

Таракч`иев — Тар`ушко 477

Тархандж`иев — Тат`ян 478

Тат`яна — Теанф`ил 479

Т`евдо — Телл`иев 480

Т`елман — Тен`уша 481

Т`енчо — Терджум`анов и Тержум`анов 482

Т`ере и Т`ерьо — Т`игров и Т`игъров 483

Т`ика — Т`инторов 484

Тинт`ява — Т`ихул 485

Т`ихула — Тодор`ик 486

Тодор`ин — Т`олич 487

Т`олия — Тонашки 488

Тонгов — Топ`оров 489

Топ`орчев и Топ`орчов — Т`орчо 490

Т`орчев — Т`ошко 491

Тошм`аков — Тр`ашков 492

Трашл`иев — Тр`инго 493

Тринд`афил — Тропчиев 494

Тр`осков — Тр`уцеков 495

Тр`уцо — Т`уечки и Т`уешки 496

Т`ужов — Т`уно 497

Тунс`узов — Туртум`анов 498

Туртур`иков — Т`ушо 499

Тушул — Т`ърньо 500

Търн`ян — Т`яна 501

Т`янка — Тяпенцов 502

`Уба — Ук`алски 503

`Уко — Ур`ишов 504

Уркуз`унов — Уш`авов 505

Ушаг`елов — У`юров 506

Фаби`анка — Фараз`ов 507

Фараз`ъмски — Фер`атов 508

Ф`ерго — Ф`идреков 509

Ф`идьо — Фил`она 510

Фил`онка — Ф`ичето 511

Ф`ичка — Ф`орьо 512

Ф`ота — Фр`енка1 513

Фр`енка2 — Фурш`и 514

Ф`усков — Ф`ъшко 515

Х`абов — Х`айнрих 516

Х`айрев и Хаирь`ов — Х`анчо 517

Хан`ъмов — Харс`ъзов 518

Харт`арски — Хеомия 519

Херакл`ия — Хитр`идов 520

Хитр`илов — Хран`исл`ава 521

Хр`анко — Христим`ир 522

Христ`ина — Х`убавка 523

Х`убавски — Х`юлюпчо 524

Цабала — Ц`ано 525

Цан`оя — Цв`ейо 526

Цвекл`ов и Цв`еклев — Цекул 527

Цек`ун — Ц`ивнев 528

Циган`аров — Ц`инцев и Ц`инцов 529

Ц`иов — Ц`она1 530

Ц`она2 — Ц`укьо и Ц`уке 531

*Ц`ула — Ц`ъро 532

Ц`ърцаров — Ц`ъцъров и Ц`ъцаров 533

Чобр`анов — Ч`ала 534

Чалак`анов — Чаил`иеца 535

Ч`ано — Числ`ав 536

Часовник`аров — Чакърл`иев и Чакърл`ийски 537

Чек`ърски — Чепенков 538

Чепер`игов — Чер`енски 539

Ч`ерепов — Чернок`ожев и Черник`ожов 540

Чернок`озов — Чешмедж`иев 541

Чешмендж`иев — Ч`инка 542

Ч`инко — Чиф`утов 543

Чиф`утина — Ч`око 544

Чокобал`иев — Чопар`ин 545

Чопкошев — Чубр`авичка 546

Чибр`ика — Ч`уле 547

Ч`улеков — Ч`уро 548

Чурол`еев — Ч`яна 549

Шабалин — Шалав`ардин 550

Шалав`арков и Шалав`аров — Ш`ани1 551

Ш`ани2 — Ш`арко 552

Шарлагандж`иев — Шег`енов 553

Ш`егов — Шера`илов 554

Шерапч`иев — Шик`е 555

Шикер`имов — Шип`аров и Шип`арев 556

Шип`ерков — Ш`ияков 557

Ш`иячки — Ш`оле 558

Ш`олеков — Ш`ошко 559

Ш`ошлев — Шум`ан 560

Шум`анко — Шур`упов 561

Ш`урьо — Шюл`юшев 562

Щ`абеков — Щ`ирко 563

Щир`яков — Щ`ътов 564

Ъгл`енски — `Ърсе 565

`Юбен — Юн`ака 566

Юн`ачито — Юшенл`ийски 567

`Ябълка — Ядж`иев 568

`Ядков — `Ямбол 569

`Яамбол`иев — Янозл`иев и Янузл`иев 570

Янор — Ярм`ила 571

`Яро — `Яшо 572

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 29.XII.2015
Последна редакция: 29.IV.2023
Съобразено с
html5/css3